Kurulu? Osmanl? Tarihini Yeniden Yazmak

Kurulu? Osmanl? Tarihini Yeniden Yazmak

Author: Halit Ertugrul
$7.95
‘Tarihçilerin Kutbu’, ‘Tüm Zamanlar?n Âlimi’, ‘Bilge Tarihçi’ Prof. Halil ?nalc?k bildiklerinizi unutun diyor. Özellikle de tarihi, kronolojik olaylar dizisi olarak alg?layarak popülerle?tiren dedikodu tarihçilerinden ö?rendiklerinizi… ?nalc?k kendine özgü sistemati?i ile tüm zamanlar?n belki de en önemli olay?n?, Osmanl?’n?n kurulu?unu yeniden okuyor ve yeniden yaz?yor. “Hay?r” diyor ?nalc?k, hepimize ö?retilenin aksine “Osmanl? 1299’da Sögüt’te kurulmam??t?r.”


Prof. ?nalc?k Osmanl? Devleti’nin nerede ve ne zaman kuruldu?unu anlatmakla kalm?yor; bu cihan devletinin kurulu? mant???n?, kurucusu Osman Bey’in stratejisini ve vizyonunu da masaya yat?r?yor. Bir devletin var olma sebeplerini, bunlar? olu?turan ko?ullar?, bu ko?ullar?n olu?tu?u mekân?n önemini ve mekân-zaman-insan aras?ndaki ba?lant?n?n ?ifrelerini gösteriyor okura.


Baslang?çlar ve kurulu?lar önemlidir. Ama tarihi sadece geçmi?imizi ö?renmek için okumay?z. ?nalc?k ve yol arkada?lar? bunun bilincinde. Kurulu?, okuru bir yandan gerçe?e, ilmi ciddiyete, tarihin ar?iv odalar?na ça??r?rken di?er taraftan bugünün ve gelece?in ‘güçlü’ Türkiye’si için ‘fütürist’ ipuçlar? veriyor!
Title Kurulu? Osmanl? Tarihini Yeniden Yazmak
Author Halit Ertugrul
Publisher Hayykitap
SKU BSR-0348
ISBN 9786054325160
‘Tarihçilerin Kutbu’, ‘Tüm Zamanlar?n Âlimi’, ‘Bilge Tarihçi’ Prof. Halil ?nalc?k bildiklerinizi unutun diyor. Özellikle de tarihi, kronolojik olaylar dizisi olarak alg?layarak popülerle?tiren dedikodu tarihçilerinden ö?rendiklerinizi… ?nalc?k kendine özgü sistemati?i ile tüm zamanlar?n belki de en önemli olay?n?, Osmanl?’n?n kurulu?unu yeniden okuyor ve yeniden yaz?yor. “Hay?r” diyor ?nalc?k, hepimize ö?retilenin aksine “Osmanl? 1299’da Sögüt’te kurulmam??t?r.”


Prof. ?nalc?k Osmanl? Devleti’nin nerede ve ne zaman kuruldu?unu anlatmakla kalm?yor; bu cihan devletinin kurulu? mant???n?, kurucusu Osman Bey’in stratejisini ve vizyonunu da masaya yat?r?yor. Bir devletin var olma sebeplerini, bunlar? olu?turan ko?ullar?, bu ko?ullar?n olu?tu?u mekân?n önemini ve mekân-zaman-insan aras?ndaki ba?lant?n?n ?ifrelerini gösteriyor okura.


Baslang?çlar ve kurulu?lar önemlidir. Ama tarihi sadece geçmi?imizi ö?renmek için okumay?z. ?nalc?k ve yol arkada?lar? bunun bilincinde. Kurulu?, okuru bir yandan gerçe?e, ilmi ciddiyete, tarihin ar?iv odalar?na ça??r?rken di?er taraftan bugünün ve gelece?in ‘güçlü’ Türkiye’si için ‘fütürist’ ipuçlar? veriyor!

Deal of the Day