Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kuresellesme ve Kimlik Problemi

$099

We have run out of stock for this item.


Üzerinde çok tartýþýlan küreselleþme, Ezher Üniversitesi’nde kültürel kimlikler ve küreselleþme üzerine araþtýrmalar yapan Ýslam mütefekkiri Prof. Dr. Muhammed Umara’nýn birikimi ve ilmiyle ele alýnýyor. Yazar, kitabýnda terimlerin anlam yönünden incelerken dünya medeniyetlerinde çatýþmadan diyaloða giden süreci inceliyor. Daha önce iki ayrý Arapça kitap olarak neþredilen eser, Ýzzet Marangozoðlu ve Musa Alak’ýn çevirileriyle Türk okuyucularý ile buluþuyor.Author: Prof. Dr. Muhammed UMARA
Publisher: ISIK AKADEMi Yayinlari

ISBN 9789756079379
Dimensions: 0