Kur'an'in 10 Kiraati

Kur'an'in 10 Kiraati

$10.95
Çocuklu?undan itibaren haf?zl?k yapan ve Kur’an üzerinde çal??makta olan müellif Profesör Ahmed Aliyyü’l-?mam, Edinburgh Üniversitesi’nden “On K?raat” hakk?nda doktora derecesi alm??t?r. Bu eser söz konusu doktora tezinin özü olup, Hz. Peyganber’den yaz?l? ve ?ifahi olarak devral?nd?ktan sonra nesilden nesile aktar?lan Kur’an metninin s?hhati üzerine özgün bir çal??mad?r. Profesör ?mam iyi ara?t?r?lm??, geni? kapsaml? , ciddi ve özenle haz?rlanm?? çal??mada Kur’an’?n kendileriyle vahyolundu?u yedi harfin tarihini ve geli?imini, yan? s?ra Hz. Osman mushaf?n?n derlenmesine götüren muhtelif geli?meleri tetkik eder. H?fzdan (ezberleme) harekeleme ve noktalamaya kadar yedi harfi, k?raatlerin man?e’lerini vs. Yorumlayan alimlerin görü?lerini incelemek suretiyle, okuyucular?n Kur’an ile il?kisini derinle?tirmek ve Kur’an’?n nüzulüyle ba?layan lenguistik canlanmaya vukuflar?n?n art?r?lmas? hedeflenmi?tir.
Title Kur'an'in 10 Kiraati
Author Ahmed Aliyyu'l-Imam
Publisher Inkilap Yayinlari
SKU BSR-0087
ISBN 9786054194100
Çocuklu?undan itibaren haf?zl?k yapan ve Kur’an üzerinde çal??makta olan müellif Profesör Ahmed Aliyyü’l-?mam, Edinburgh Üniversitesi’nden “On K?raat” hakk?nda doktora derecesi alm??t?r. Bu eser söz konusu doktora tezinin özü olup, Hz. Peyganber’den yaz?l? ve ?ifahi olarak devral?nd?ktan sonra nesilden nesile aktar?lan Kur’an metninin s?hhati üzerine özgün bir çal??mad?r. Profesör ?mam iyi ara?t?r?lm??, geni? kapsaml? , ciddi ve özenle haz?rlanm?? çal??mada Kur’an’?n kendileriyle vahyolundu?u yedi harfin tarihini ve geli?imini, yan? s?ra Hz. Osman mushaf?n?n derlenmesine götüren muhtelif geli?meleri tetkik eder. H?fzdan (ezberleme) harekeleme ve noktalamaya kadar yedi harfi, k?raatlerin man?e’lerini vs. Yorumlayan alimlerin görü?lerini incelemek suretiyle, okuyucular?n Kur’an ile il?kisini derinle?tirmek ve Kur’an’?n nüzulüyle ba?layan lenguistik canlanmaya vukuflar?n?n art?r?lmas? hedeflenmi?tir.

Deal of the Day