Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kur'an ve Psikoloji

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


?lim ve hikmet, Allah'?n seçkin peygamberlerine verdi?i en önemli nimetlerindendir. Nitekim Kur'an-? Kerim'in birçok ayeti buna i?aret etmektedir.
Kur'an-? Kerim; insan?, kendi nefsi, garip yarad?l??? ve hassas olu?umu hakk?nda dü?ünmeye te?vik etmekte ve bununla insan?, t?p, fizyoloji ve patoloji gibi ilimlerde ara?t?rmaya, nefsi etüd etmeye ve gizlerini ö?renmeye sevketmektedir. nitekim nefsi bilmek, Allah'? bilmeyi sa?lamaktad?r.
''Kesin inanacaklar için yerde nice ibretler vard?r. Kendi canlar?n?z da öyle.'' (Zâriyat: 51/20-21)
''Biz onlara, ufuklarda ve kendi canlar?nda ayetlerimizi gösterece?iz ki o(Kur'an)nun gerçek oldu?u, onlara iyice belli olsun...'' (Fussilet: 41/53)
Bu kitap, sadece Kur'an-? Kerim'de bulunan psikolojik realite ve kavramlar? bir araya toplamay? hedefleyen bir giri?im olup, insan ?ahsiyeti ve davran??lar?n? somut bir ?ekilde ortaya koyma ve böylece do?ruya ula?ma amac? güden bir çal??mad?r.Author: M.Osman Necati
Publisher: Fecr Yayinlari

ISBN 9786059652308
Dimensions: 0