Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kuran dan Hayata Yansimalar

$1795

We have run out of stock for this item.


Ahkâm Tefsirlerine bakt???m?zda gördü?ümüz genel özellik, Kur'ân'?n aç?kça hüküm bildiren âyetleri üzerinde yo?unla?malar? ve bu âyetlerden ç?kart?labilecek farkl? hükümleri ele almalar?d?r. Hatta bu tefsirlerden baz?lar?, f?k?h bablar?na göre taksim edilmi? ve bir anlamda f?k?h kitaplar? özelli?ini yans?tmaktad?r.

Mehmed Vehbi Efendi, bu konuda di?erlerinden oldukça farkl? olup, sahas?nda orijinal say?lacak bir özelli?e sahiptir. Gerçi baz? konularda di?er müfessirler gibi f?khî hükümleri içeren meseleleri ele alm??sa da, genellikle farkl? bir metot uygulam??t?r.

Bu metot, haber kipinde dahi olsa gelen âyetlerden insan hayat?n?n istifadesi ad?na alabilece?i prensiplerin ç?kart?lmas? ?eklidir. Müellifimiz, k?ssalar?, Cennet tasvirlerini ve meselleri dahi birer ahkâm âyeti kabul etmi? ve bizim istifademize olabilecek hükümler ç?karm??t?r.

ISBN: 9756079312
Yay?nevi: Yeni Akademi Yayinlari
Yazar: Mehmed Vehbi Efendi
Format: Karton kapak, 518 sayfa, 15x22.5cmAuthor: Mehmed Vehbi Efendi
Publisher: ISIK AKADEMi Yayinlari

ISBN 9789756079317
Dimensions: 0