Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kuran in Kaynagini Ispat Yontemi

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Kur'an'?n Kayna??n? ?spat Yöntemi

De?erli ilim adam? Prof. Dr. M. Akgül, F. Gülen Hocaefendi’nin 'Kur’ân Kitapl???' diye nitelendirebilece?imiz çok zengin ve bereketli hazinesinden istifade ediyor. Bu hazinedeki yirmi kadar kitaptan 'Kur’ân’?n kayna??n? ispat metodu' konusundaki fikir, görü? ve delillerini tahlil edip bazen ba?ka ilim adamlar?n?n fikirleriyle kar??la?t?rmalar yaparak bir bütünlük ve sentez tarz?nda okuyuculara vermeye çal???yor. Malzemesi bol oldu?undan zorlanmaks?z?n konuyu esasl? bir ?ekilde, doyurucu bir tarzda takdim ediyor." (Prof. Dr. Suat Y?ld?r?m)Author: Prof. Dr. Muhittin AKGUL
Publisher: ISIK Yayinlari

ISBN 9786053280217
Dimensions: 0