Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kraliçenin Pireleri

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


“?imdi bulabildi?im tüm soru cümlelerini üst üste y???p bulabildi?im en merhametli cevab?n dizlerine yaslamak istiyorum ba??m?. Bulabildi?im en mü?fik cümlenin önünde bir an olsun dü?ünmeksizin iyiden iyiye bitik, yorgun vücudumu yere b?rakmak istiyorum. Uzanmak ve hangi günahtan kalma oldu?unu kestiremedi?im ac?lar?n yorgunlu?unu bir parça olsun üzerimden atmak istiyorum.

Uyumal?y?m.

Uzunca bir süre.

S?n?rlar?n, para birimlerinin, zaman ölçülerinin de?i?ti?i ça?lara dek.”

 

Kraliçenin Pireleri, Tar?k Tufan’?n hayata bakarken dikkat kesildi?i olaylar? ve duygular? anlatan denemelerden olu?uyor. Her denemede kendini gösteren samimiyet, yal?n anlat?m ve incelikli bak?? okuru bir ç?rp?da içine çekiyor.

Herkesin görüp geçti?i ve s?radanla?m?? durumlar, Tar?k Tufan’?n anlat?m?yla insan?n kalbini yoran sorgulamalara dönü?üyor. Karanl?k mahalleler, giden kad?nlar, k?r?lgan yüzler, kay?plar, eski ?ark?lar ve her ?eye yeniden ba?layabilme cesareti…

Tar?k Tufan yaralar?m?za dokunmaya devam ediyor.Author: Tarik Tufan
Publisher: Profil Kitap

ISBN 9789759960858
Dimensions: 0