Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Korku Kültürü

$1095 $1295

Bir toplumda "korku kültürü" egemense, orada ne ‘gerçe?e ko?ulsuz sayg?’ vard?r ne de ‘can’ önemsenir. Her ?eyde oldu?u gibi bilimsel dü?ünce de geli?emez ve hayatlar ancak ‘m?? gibi’ ya?an?r.

Do?an Cücelo?lu, o?lu Timur ve ö?retmen Arif’le bir Türkiye yolculu?una ç?kt?. Bu yolculukta, "Niçin ‘m?? gibi’ ya??yor ve bunu sürdürüyoruz?" sorusuna yan?t arad? ve ‘m?? gibi’li?e neden olan durumlar? irdeledi.

Cücelo?lu ?imdi okurlar?na soruyor: Bizimle yolculu?a var m?s?n?z? Korku kültüründen kurtulmak için üçümüz el ele verdik, ayd?nl??a bir ad?m att?k; bize kat?lmak ister misiniz? Haydi öyleyse!Author: Dogan Cuceloglu
Publisher: Remzi Kitabevi

ISBN 9789751417619
Dimensions: 0