Kor Baykus (Resimli Ozel Baski)

Save

Kitap Yurdu

$ 18.95 $ 26.00
SKU: ANTS-GKK-282
ISBN: 9789750838965
Sadik Hidayet / Yapi Kredi Yayinlari

Share:

Sâd?k Hidâyet’in Kör Bayku? roman?n?n resimli özel bask?s? Yap? Kredi Yay?nlar? taraf?ndan yay?mland?. Behçet Necatigil’in çevirdi?i roman? Hemad Javadzade resimledi.
Hemad Javadzade, 1984 y?l?nda ?ran’da do?du. ?stanbul’da ya?ayan sanatç? grafik tasar?m bölümünü bitirdikten sonra profesyonel kariyerine 2001’de ilk ki?isel sergisiyle ba?lad?. Birçok ulusal yar??mada resim heykel ve grafik dallar?nda ödüle lay?k görüldü. Be? ki?isel sergi açt? ve aralar?nda Mamut Art Project’in de oldu?u 10’dan fazla karma sergiye kat?ld?.
Kör Bayku? hem yazar?yla, çevirmeniyle, hem ça?da? ?ran edebiyat?yla ama daha da önemlisi dünya edebiyat?n?n modern klasikleriyle bütünle?mi? e?siz kitaplardand?r. Avrupa modernizmini ?ran edebiyat?na ta??rken, Behçet Necatigil’in ?iirsel Türkçesi sayesinde, k?rk y?ld?r bizim edebiyat?m?za da örnek olmu?tur; okurumuzun ça?da? ?ran edebiyat?na ilgisini tek ba??na canl? tutmu?tur.
Sâd?k Hidâyet ile Behçet Necatigil’e bu bask?da Hemad Javadzade de kat?l?yor. Kör Bayku?’un yaratt??? dünya, Türkiye’de ya?ayan genç sanatç? Javadzade’nin çizimleriyle, fantastik bir boyut kazan?yor.

Our brands