Klasik Yunan Mitolojisi

Save

Desen Kitapevi

$ 25.95 
SKU: ANT-DSN-0143
ISBN: 9789754378580
Sefik Can / Otuken Yayin

Share:

Dünya üzerinde hayat ba?lad?ktan milyonlarca sene sonra, varl?klar?n en güzeli, en ?ereflisi, en mükemmeli olan insan yarat?ld?. ?nsanlar yeryüzünde görülüp ve dü?ünmeye ve hayal kurmaya ba?lad?klar? zamanlarda kâinat? ve kendilerini yaratan tanr?y? aram??lard?r.
Esasen insan yarad?l??? itibariyle yaradan? aramak f?trat?nda halkedilmi?tir. Henüz ilmin ???k tutamad??? ve tarihin kaydedemedi?i, mazinin o karanl?k devirlerinde insan, Tanr?s?n? bazen güne?te, bazen y?ld?zda, bazen denizde, bazen ate?te aram?? ve kendi akl?nca bulmu? sanarak temsilî heykelini yapm??, mabedini in?a etmi? ve ona tapm??t?r.
?u bir gerçek olayd?r ki, ma?aralarda ya?ayan en iptidai insandan, atom devrinin en mütekâmil insan?na gelinceye kadar insanl?k hiçbir zaman Tanr?s?z kalmam?? ve Tanr?s?z ya?amam??t?r. Tanr?ya inanmad???n? sand???, daha do?rusu Tanr?s?n? inkâr etti?i zamanlarda bile, insan, sadece Tanr?s?n? de?i?tirmi?tir, yani bir inanc? b?rakm??, ba?ka bir inanca sar?lm??t?r. Dün inand???n? bugün inkâr ederken, zavall?, bir mabetten yeni bir mabede girdi?inin fark?na varmam??, inkâr?n da bir iman oldu?unu anlayamam??t?r.
Eski Yunanl?lar?n inand?klar? tanr?, tanr?ça ve kahramanlar?n hayat ve maceralar?ndan bahseden Mitoloji'yi okurken, insano?lunun, kendini yaratan Tanr?s?n?, arama ve bulma hususunda yüzy?llar boyunca ne hayaller kurdu?unu, ne gayretler sarfetti?ini görece?iz.

Our brands