Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kitaplardan Korkan Çocuk

$595 $795

Yüre?inin Götürdü?ü Yere Git adl? kitab?yla ülkemizde çok sevilen Susanna Tamaro, çocuklar için de kitaplar yazd?. Kitaplardan Korkan Çocuk, onun en sevilen çocuk kitab?. Küçük Leopold, daha sekiz ya??ndad?r, gerçekten de kitaplardan çok korkmaktad?r. Her y?l oldu?u gibi sekizinci do?um gününde de, annesiyle babas?n?n getirdikler arma?an paketini heyecanla açar, ne yaz?k ki, o çok sevdi?i, sahip olmak için can att??? bir çift ko?u ayakkab?s? yerine parlak kapl? iki kitapla burun buruna gelir. H?çk?rarak a?lamaya ba?lar. Kitaplar? öfkeyle yere f?rlat?r, gider odas?na kapan?r. Annenin baban?n üzüntüsü büyüktür. Leopold de kendince hakl?d?r. Çünkü hangi kitab? açsa kara kara harfler, kara kara lekeler havalarda uçu?makta, çocu?un ba?? dönmektedir. O?ullar?n?n bu kitap korkusu hastal???n? yenmek için annesi babas? çareler ararlar, onu doktora götürürler, cezaland?rma yoluna ba?vururlar. Sonunda Leopold, çareyi evden kaçmakta bulur. Kitap okumay? seven çocuklar ona k?zmas?nlar. Çünkü Leopold de hakl?. Ama zaten bu kitab?n büyüleyici yan?, onun evden kaçmas?yla ba?l?yor.Author: Susanna Tamaro
Publisher: CAN YAYINLARI

ISBN 9789758440863
Dimensions: 0