Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kitaplara Inaniyorum (Iman Serisi-3)

$595

Ýmanýn þartlarýný konu alan seride Ýslamî temel kaynaklar ve yaþanmýþ hadiseler dikkate alýnarak hazýrlanan altý kitabý sunuyoruz. Seride dil ve anlatým olarak ilköðretim ikinci kademe ve lise seviyesini esas alýndý. Ýmanýn þartlarýný öðrenmek isteyen genç, yetiþkin herkesin istifade etmesi temennisiyle okurlarýmýzýn beðenisine sunuyoruz.

Gönüller Sultaný Efendimiz buyurdular:
- Yüce Allah her Peygambere mucize vermiþtir. Mucize olarak bana verilen ise ancak Allah'ýn bana vahyettiði Kur'ân-ý Kerîm'dir.
Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân-ý Kerîm'i öðrenen ve öðretendir. Kur'ân okunan evin iyiliði artar. Böyle evlere melekler toplanýr, þeytanlar oradan uzaklaþýr, içinde Kur'ân okunmayan evlerin, iyiliði ve bereketi az olur.Author: Osman ORAL
Publisher: Mustu Yayinlari

ISBN 9789944138666
Dimensions: 0