K?sas-? Enbiya ve Tarih-i Hulefa

K?sas-? Enbiya ve Tarih-i Hulefa

$39.95
Bu eseri, di?er ?slam tarihi eserlerinden ay?ran en önemli özellik, Osmanl?ca olarak son derece aç?k ve ak?c? bir dille yaz?lm?? olmas?d?r. Bir tarih kitab? oldu?u hâlde, üslubundaki bu ak?c?l?k okuyucuyu âdeta kendine ba?lar ve sürükler. Bu yüzdendir ki y?llar boyunca çok okunan ve birçok bask?s? yap?lan bir kitap olmu?tur. Bu aç?dan eser, dili ve kullan?lan üslup bak?m?ndan çok say?da yazar taraf?ndan takdir edilmi?tir.

Ya?am?? oldu?u dönemin en büyük ilim adamlar?ndan biri olarak kabul edilen Ahmet Cevdet Pa?a; tarihçi, hukukçu, mütefekkir, edip, e?itimci ve sosyolog vas?flar?yla ön plana ç?km??t?r. Tarih sahas?nda müverrih s?fat?yla dikkat çekmi?, klasik Osmanl? tarihçili?ine yeni bir bak?? aç?s? getirmi?tir. Tarihçilik, tarih felsefesi ve metodolojisi aç?s?ndan eski vakanüvis tarihlerinden farkl? yeni bir anlay???n yolunu açm??t?r. Yazm?? oldu?u eserlerde tarihçili?in önemli ilkelerinin genelini uygulam??t?r; bu nedenledir ki kitaplar? her dönem için kabul ve takdir görmü?tür.
Book Title K?sas-? Enbiya ve Tarih-i Hulefa
Author Ahmet Cevdet Pa?a
Publisher Elips Kitaplar?
SKU BSR-0202
ISBN 9786051213194
Bu eseri, di?er ?slam tarihi eserlerinden ay?ran en önemli özellik, Osmanl?ca olarak son derece aç?k ve ak?c? bir dille yaz?lm?? olmas?d?r. Bir tarih kitab? oldu?u hâlde, üslubundaki bu ak?c?l?k okuyucuyu âdeta kendine ba?lar ve sürükler. Bu yüzdendir ki y?llar boyunca çok okunan ve birçok bask?s? yap?lan bir kitap olmu?tur. Bu aç?dan eser, dili ve kullan?lan üslup bak?m?ndan çok say?da yazar taraf?ndan takdir edilmi?tir.

Ya?am?? oldu?u dönemin en büyük ilim adamlar?ndan biri olarak kabul edilen Ahmet Cevdet Pa?a; tarihçi, hukukçu, mütefekkir, edip, e?itimci ve sosyolog vas?flar?yla ön plana ç?km??t?r. Tarih sahas?nda müverrih s?fat?yla dikkat çekmi?, klasik Osmanl? tarihçili?ine yeni bir bak?? aç?s? getirmi?tir. Tarihçilik, tarih felsefesi ve metodolojisi aç?s?ndan eski vakanüvis tarihlerinden farkl? yeni bir anlay???n yolunu açm??t?r. Yazm?? oldu?u eserlerde tarihçili?in önemli ilkelerinin genelini uygulam??t?r; bu nedenledir ki kitaplar? her dönem için kabul ve takdir görmü?tür.

Deal of the Day