K?r?k Hayatlar

Deal of the Day

K?r?k Hayatlar

Author: ANT Stores
$14.95
K?r?k Hayatlar, Halid Ziya U?akl?gil’in Servet-i Fünun Edebiyat? döneminde kaleme ald??? son roman?d?r. K?r?k Hayatlar’da, yazar?n, aile kurumunun kutsall???, yaln?zl???n y?pratan ac?s? kar??s?ndaki alternatif duru?u, evlenme yöntemleri, gelenekler, e? seçiminde aile bask?s?, kom?uluk ili?kileri vb. konulardaki dikkatlerini görmek mümkündür. ?ç içe geçmi? çe?itli ya?am hikayelerinin verili?indeki okuru yormayan düzen, eseri ba?ar?l? k?lmaktad?r.

K?r?k Hayatlar, hem tutku, ac?, nefret vb. bireysel duygular?, hem de toplumsal bir kurum olarak aileyi ve toplum ya?am?ndaki aksakl?klar? sorgulayan bir eserdir. Eserin bireysel ve toplumsal düzlemde farkl? okumalara olanak veren bu çok yönlülü?ü, ba?lang?çta tek bir ailenin ya?am?ndan yola ç?karak herkesi ilgilendirecek incelikleri bütüncül bir yakla??mla yakalay?vermesi onu okunmaya de?er k?lar.
Book Title K?r?k Hayatlar
Author ANT Stores
Date Published Feb 05, 2019
K?r?k Hayatlar, Halid Ziya U?akl?gil’in Servet-i Fünun Edebiyat? döneminde kaleme ald??? son roman?d?r. K?r?k Hayatlar’da, yazar?n, aile kurumunun kutsall???, yaln?zl???n y?pratan ac?s? kar??s?ndaki alternatif duru?u, evlenme yöntemleri, gelenekler, e? seçiminde aile bask?s?, kom?uluk ili?kileri vb. konulardaki dikkatlerini görmek mümkündür. ?ç içe geçmi? çe?itli ya?am hikayelerinin verili?indeki okuru yormayan düzen, eseri ba?ar?l? k?lmaktad?r.

K?r?k Hayatlar, hem tutku, ac?, nefret vb. bireysel duygular?, hem de toplumsal bir kurum olarak aileyi ve toplum ya?am?ndaki aksakl?klar? sorgulayan bir eserdir. Eserin bireysel ve toplumsal düzlemde farkl? okumalara olanak veren bu çok yönlülü?ü, ba?lang?çta tek bir ailenin ya?am?ndan yola ç?karak herkesi ilgilendirecek incelikleri bütüncül bir yakla??mla yakalay?vermesi onu okunmaya de?er k?lar.