Kardelenlerimiz

Isik

$ 4.95 
SKU: ISK-020
ISBN: 9789752780040
Abdullah Aymaz / Isik Yayinlari

Share:

Abdullah Aymaz’ýn derin yorumlarý ve tespitlerinden oluþan Kardelenlerimiz’de,dünden bugüne bizlere baharý müjdeleyen kardelenlerden bahsediyor.
"Mukaddes Emanetler niçin getirilmiþtir", "Ýtalya'daki Ýnsanlarýmýz", "Almanlarýn 1888'de kurduðu Türk derneði", "Kur'an'ýn Nuru, Kur'an-ý Kerim'in gücü", "Kelâm-ý Ezeli'ye Kulak Verelim", "Güller Hediye edildi", "Ayetin Ýþaret Ettiði Mühim Zafer", "Hiçbir Þey Kaybedilmiyor; Her Þey Kaydediliyor" gibi baþlýklardan oluþan yazýlar, kitabýn muhtevasý hakkýnda yeterli ipuçlarý veriyor. Okuduðumuz her yazý bizde ayrý bir tat býrakýyor. Bu bazen dil tadý, bazen tarih, bazen güzellik tadý, ama hepsinde ayrý bir tat var.

Our brands