Kar Kokusu

Kar Kokusu

Author: Ahmet Umit
$7.95
Yar? otobiyografik bir roman. Sovyetler Birli?i henüz da??lmam??. Türkiye'de askeri diktatörlü?ün en karanl?k günleri. Moskova'daki uluslararas? okulda e?itim gören Türkiyeli devrimciler. Askeri diktatörlü?ün istihbaratç?lar? onlar?n pe?inde. Ve karlar üzerinde bir cinayet. Cinayet sorgusuyla ba?layan iç hesapla?ma. Hayat?n anlam? nedir? Gerçe?i kim temsil ediyor? Sadece Türkiye Komünist Partisi'nin de?il, uluslararas? devrimci hareketin bir dönemine de farkl? bir bak??.

"Mehmet korulu?un s?n?r?ndaki dereye geldi?inde, Leonid yine yakla?m??t? pencereye. Ama Mehmet onu görmedi. Gözleri geçece?i derenin üzerindeki küçük köprüye tak?lm??t?, yerler buzdan par?ld?yordu. Köprüye do?ru bir ad?m atm??t? ki, aya?? kayd?. Dü?mekten son anda tahta korkulu?a tutunarak kurtuldu. Do?rulup yeniden yürümeye ba?layacakt? ki, arkas?nda birinin varl???n? hissetti. ?rkilerek ba??n? çevirmeye çal??t? ama geç kalm??t?; derinden gelen bir ses duydu, ayn? anda s?rt?nda ?iddetli bir darbe hissetti; h?zla öne savruldu ama elleri hâlâ korkuluklarda oldu?u için yere dü?medi. Ba??n? çevirip vuran? görmek istedi, ba?aramad?. Bak??lar? usulca a?a??, gö?süne kayd?, hiçbir ?ey göremedi. Ama s?rt?ndaki a??rl?k hissedilmeyecek gibi de?ildi. Birkaç saniye ayakta kald?, ba?? dönüyor, kusmak istiyordu. Engellemek istedi, ba?aramad?, a?z?ndan koyu bir s?v?n?n bo?ald???n? fark etti. Elleri korkuluktan çözüldü, yüzüstü yere y?k?ld?. Dü?erken ba??n? köprünün buzlanm?? tahta dö?emesine çarpm??t?, ama hiç ac? duymuyordu. Yaln?zca h?zla uzakla?an birinin ayak seslerini i?itti."
Book Title Kar Kokusu
Author Ahmet Umit
Publisher Everest
SKU BSR-0790
ISBN 9789752898851
Yar? otobiyografik bir roman. Sovyetler Birli?i henüz da??lmam??. Türkiye'de askeri diktatörlü?ün en karanl?k günleri. Moskova'daki uluslararas? okulda e?itim gören Türkiyeli devrimciler. Askeri diktatörlü?ün istihbaratç?lar? onlar?n pe?inde. Ve karlar üzerinde bir cinayet. Cinayet sorgusuyla ba?layan iç hesapla?ma. Hayat?n anlam? nedir? Gerçe?i kim temsil ediyor? Sadece Türkiye Komünist Partisi'nin de?il, uluslararas? devrimci hareketin bir dönemine de farkl? bir bak??.

"Mehmet korulu?un s?n?r?ndaki dereye geldi?inde, Leonid yine yakla?m??t? pencereye. Ama Mehmet onu görmedi. Gözleri geçece?i derenin üzerindeki küçük köprüye tak?lm??t?, yerler buzdan par?ld?yordu. Köprüye do?ru bir ad?m atm??t? ki, aya?? kayd?. Dü?mekten son anda tahta korkulu?a tutunarak kurtuldu. Do?rulup yeniden yürümeye ba?layacakt? ki, arkas?nda birinin varl???n? hissetti. ?rkilerek ba??n? çevirmeye çal??t? ama geç kalm??t?; derinden gelen bir ses duydu, ayn? anda s?rt?nda ?iddetli bir darbe hissetti; h?zla öne savruldu ama elleri hâlâ korkuluklarda oldu?u için yere dü?medi. Ba??n? çevirip vuran? görmek istedi, ba?aramad?. Bak??lar? usulca a?a??, gö?süne kayd?, hiçbir ?ey göremedi. Ama s?rt?ndaki a??rl?k hissedilmeyecek gibi de?ildi. Birkaç saniye ayakta kald?, ba?? dönüyor, kusmak istiyordu. Engellemek istedi, ba?aramad?, a?z?ndan koyu bir s?v?n?n bo?ald???n? fark etti. Elleri korkuluktan çözüldü, yüzüstü yere y?k?ld?. Dü?erken ba??n? köprünün buzlanm?? tahta dö?emesine çarpm??t?, ama hiç ac? duymuyordu. Yaln?zca h?zla uzakla?an birinin ayak seslerini i?itti."

Deal of the Day