KANSER iYiLESiR

Save

Hayy

$ 19.95 $ 30.00
SKU: HAY-015
ISBN: 9786055181765
Elif GUVELOGLU / Hayy KiTAP

Share:

Y?llard?r yanl?? yapt?k! Kanseri, kötü hastal?k, ölümcül hastal?k gibi farkl? isimlerle adland?r?p te?his konuldu?u anda ona teslim olduk. Kimi doktorlar da iyile?mez diyerek karamsarl??? körükledi durdu. Ama art?k gerçekler gün yüzüne ç?k?yor! Bu kitapla birlikte kanser hakk?nda bildiklerinizi unutma vakti!
Vücudumuzda kansere kar?? birçok savunma sistemi oldu?u gibi, kanseri iyile?tirecek güçler de var! Bedenimiz tamir mekanizmalar? ile dolu. DNA tamiri ile kanserle?en hücrelerin bir k?sm? normale döndürülebiliyor, döndürülemeyenleri ise oldukça güçlü bir ba????kl?k sistemi ordusu kar??l?yor. K?sacas? bizde zaten var olan anti kanser ba????kl?k sistemlerimizi yeterince çal??t?rabilirsek, kanserin olu?mas?n? veya olu?tuktan sonra ilerlemesini durdurmak mümkün.

Dr. Elif Güvelo?lu, patoloji uzman?, ayr?ca fitoterapi konusunda da yüksek lisans yapm?? bir hekim. Patoloji ihtisas? s?ras?nda hem kanserle?mi? hem de normal dokular? mikroskop alt?nda inceleme ?ans? bulmu?. Y?llard?r kanser hastalar?na dan??manl?k yap?yor, yüzlerce hastan?n iyile?mesine vesile oluyor. Dr. Güvelo?lu kendinden emin: Uzun ara?t?rmalar sonras?nda, ba????kl?k sisteminin vücuttaki kanser hücrelerine neler yapt???n? mikroskop alt?nda gördü?ümde dedim ki; insan bedeninin kanseri yenmesi bir mucize de?il, yarat?l???m?z?n do?al bir parças?!
Bu kitap hem kanser hastalar?na ve hasta yak?nlar?na, hem kanserden korunmak isteyenlere, hem de t?p ö?rencilerine ve doktorlar?na e?siz bir kaynak.
Binlerce bilimsel ara?t?rma okunup incelenerek yaz?lm??, 1800ün üzerinde referans gösterilmi?.

Kanserden nas?l korunuruz, nas?l kurtuluruz? sorusunun cevab?, kanser tedavisinde do?al güçler, en etkili bitkisel/hayvansal takviyeler ve onlar?n kemoterapi/radyoterapi ile uyumlar?, mutfaktaki kanser savarlar, özel iksirler, çorbalar, salatalar, tatl?lar, çaylar

Mutfa??m?zda her gün elimize ald???m?z besinlerin, bilimsel ara?t?rmalarda sergiledikleri marifetleri gördükçe, hayretler içerisinde kalacak, tabiat?n gücünü daha iyi anlayacak ve Yüce Yaradana bir kez daha hayran olup ?ükredeceksiniz... Ve art?k kanser size teslim olacak!
Prof.Dr ?brahim Kafi Dönmez taraf?ndan notlar eklenerek ak?c? bir üslupla dilimize kazand?r?lan bu eserde, ?slam hukuk felsefesi ve hukuk metodolojisi ile ilgili hususlar ele al?nm??t?r. Bu konu ile ilgilenenlerin faydalanabilecekleri eserden birisidir.

Our brands