Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kalplerin Keşfi (Mukaşefetu'l Kulüb)

$1795 $2895

We have run out of stock for this item.


Mukâsefetu'l-Kulûb Ve İmâm-İ Gazalî Mukâsefetül Kulûb mevzuu i'tibariyle tasavvufî bir eserdir. Mahiyet i'tibariyle kalpleri hassas bir İşlâmi hayata sevketmeyi, oraya saf bir İşlâmi hayatı dercetmeyi istihdaf eden bir eserdir. Başka bir tabirle anlatmak gerekirse Mukaşefetu'l Kulûb bir «Kalbleri ihyâ» kitabıdır. Durumlarını tesbit ve keşfedip aralayarak ortaya çıkararak işlâha çalışmayı öğreten bir eserdir. Esasen tasavvuf denince de akla ilk gelen, erbabınca, bu ma'nâ olur.Tasavvuf kalb ile meşgul olan bir ilimdir. Ma'lûmdur ki, kalb nasıl olursa dış a'zâ ve yaşayış da ona uygun bir manzara arz eder. Allah Teâlânin, her kulun kalbini günde birkaç kere kontrol ettiği hadisinin manâsina i'tibarla tasavvufta amellerin zuhur mahalli olan kalb ele alınmıştır. Bu her İşlâm âliminin, Hakka ubâdiyyete kendini adamış her âbid ve zâhidin başta ya da sonda yaşadıkları bir hayat tarzıdır. Cenâb-i Hakkın her gün ziyaret ettiği kalb hiç şüphesiz ki temiz olmaya lâyıktır. unku bu kulun, Rabbina karşı (Kölenin efendisine misali) bir edeb kaidesidir. Edebi olmayan bir kulun Rabbi yanında ı'tibarı olmaz. Halbuki bir köle için gaye efendisinin tevecühünü kazanmasıdır. Kulun saadet ve huzuru da buna bağlıdır. Bu bakımdan kalb, kalblerin keşfi ve hallerin bilinmesi (Mukâsefetu'l-Kulûb) gayet mühimdir.Author: Imam Gazali
Publisher: Celik Yayinevi

ISBN 9789758596072
Dimensions: 0