Kadin Beyni

Save

Desen Kitapevi

$ 13.95 
SKU: ANT-DSN-0116
ISBN: 9789754687347
Louann Brizendine / Sas Yayinlari

Share:

Asl?nda her insan hayat?na kad?n beyniyle ba?lar. Di?i, do?an?n ba?lang?ç halidir. Ancak hamileli?in 8. haftas?ndan sonra testosteronun ileti?im merkezine yay?lmas?yla bu üniseks beyin erkek beynine dönü?ür. Bu süreçte sald?rganl?k ve cinsellik hücrelerinde de art?? görülür. Testosteron seli gerçekle?mezse, kad?n beyni de?i?meden büyümesini sürdürür ve hücreler ileti?im ve duygusal geli?im merkezlerinde yo?unla??r.
Peki, bu farkl?la?ma neleri etkiler?

Nöro-psikiyatr Dr. Louann Brizendir?e bu etkilerden baz?lar?m ?öyle s?ral?yor:

Kad?nlar günde 20.000, erkeklerse 7.000 kelimeyle konu?ur.
Seks dü?üncesi bîr kad?n?n beynine gün a??r? u?rarken erkeklerin neredeyse hiç akl?ndan ç?kmaz. Kad?nlar, erkeklerin hiç hat?rlamad??? kavgalar? asla unutmaz.

Bir erkek, kar??s?ndaki insan a?lamad?kça ya da çok üzgün görünmedikçe onun neler hissetti?ini anlayamazken, bir kad?n ufac?k bir mimik ya da bak??tan kar??s?ndakinin ruh halini çözebilir.

Hayat? futbol, kanepe ve seks üçgenine s?k??m?? biri ne kadar karma??k olabilir ki?

Brizendine, kitab?nda kad?n beyninin Macintosh, erkek beynininse PC oldu?unu anlat?yor.

Our brands