Izlenesi Filmler Sinema Coplugunde Yetisen Guller

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 
SKU: ANTS-GKK-251
ISBN: 9786055378950
Bilal Yorulmaz / Ragbet Yayinlari

Share:

Sineman?n do?du?u 1895 tarihinden günümüze kadar 2.675.152 film çekilmi?tir. Bu rakama TV filmleri, k?sa filmler, belgeseller vs. dâhildir.Sadece sinema filmlerinin say?s? ise 276.022’dir. Bu kadar büyük bir say?ya ra?men imdb web sitesinin verilerine göre 10 üzerinden 6 puan ve üzeri alan film say?s? ise 25.952’dir. Bu verilerden yola ç?karak sinema tarihinde üretilen binlerce filmin kalitesiz yap?mlar oldu?u sonucuna ula?abiliriz. Bu filmlerin birço?u kopya senaryolara sahip,ticari gayelerle üretilmi?, basit, acele yap?mlar olarak filmler y???n?n? geni?letmenin d???nda bir anlam ifade etmemi?lerdir.

Film sanat? bak?m?ndan de?erli görülen eserlere bir Müslüman
gözüyle bakt???m?zda ise daha karamsar bir tablo bizi kar??lamaktad?r.
Bahse konu olan filmler ahlak-itikad süzgecinden geçirildi?inde eldekalan film say?s? maalesef iki haneli rakamlarla ifade edilebilmektedir.

Diyanet ??leri Ba?kanl???’n?n düzenledi?i hizmet içi e?itim seminerlerinde kat?l?mc?lardan gelen ?srarl? sorular bizi sinema çöplü?ünde yeti?en bu gülleri tespit etmeye ve elinizdeki kitab? yazmaya te?vik etti. Bu nedenle yedi farkl? ülke sinemas?ndaki yakla??k 1000 film içerisinden de?erli filmleri seçtik ve bu filmleri tan?tmaya çal??t?k. Bu kitab?n Kur’an kurslar?nda, okullarda,kültür merkezlerinde veya aile içerisinde yap?lacak “Film Okuma”etkinliklerinde kullan?labilece?ini ümit ediyoruz.

Kitapta yer alan film de?erlendirmeleri iki bölümden olu?maktad?r.?lk bölümde filmin afi?i ve filmle ilgili temel bilgiler yer almaktad?r.?kinci bölümde ise filmin genel hatlar? ile konusu ve filmin detayl? de?erlendirilmesi bulunmaktad?r.

Filmlerin de?erlendirilmesi bölümünde filmlerdeki sahnelerin ayet ve hadislerle ba?lant?s?n? kurmaya çal??t?k. Yaln?z burada var oldu?unu belirtti?imiz ba?lar yönetmen ve senaristlerin bilinçli olarak bu at?flar? yapt?klar? anlam?na gelmemektedir. Müslüman yönetmenler taraf?ndan çekilen filmlerde bu at?flar?n bilinçli olarak yap?lm?? olma ihtimali yüksektir. Fakat di?er filmlerdeki yorumlar bir Müslüman olarak bizim sahnelerden yola ç?karak kurdu?umuz ba?lard?r.

Our brands