Ittihat ve Terakki

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 $ 19.95
SKU: ANTS-GKK-062
ISBN: 9789751037145
Prof. Dr. ilber Ortayli , Ero Erdinç / iNKILAP KiTABEVi / 2016

Share:

“Kulunuzdan gayr?s? ?ttihatç?d?r”

Türk siyasi tarihinin en önemli k?r?lma anlar?na damgas?n? vuran bir gelenek ?ttihat ve Terakki… Gizli bir cemiyetten örgütlü ve güçlü bir yap?ya ula?arak hem Türk siyasi tarihinin hem de siyasal kültürünün seyrini de?i?tiren ?ttihat ve Terakki’nin bilinmeyenleri Erol ?adi Erdinç ve ?lber Ortayl?’n?n dilinden elinizdeki kitapta bir araya geliyor.
Yeni Osmanl?lar, Jön Türkler, Bab?âli Bask?n?, 31 Mart Ayaklanmas?, asker-siyaset ili?kisi, ?ttihat ve Terakki’nin iki döneminden, suikastlar, gizli örgütlenmeler ve darbelere bir dönemin zihniyet ve eylem haritas? ile ?ttihat ve Terakki: Osmanl? ?mparatorlu?u’nda Gizli Örgütlenmeler ve Darbeler önemli bir bo?lu?u dolduruyor.

“Erol ?adi Erdinç yazmayan de?il, kolay yazmayan biriydi. Herkesi ele?tirdi?i gibi en ba?ta da kendini ele?tirdi?i anla??l?rd?. Nitekim önemli bilgilerin yer ald??? bu eseri yay?mlamak ölümünden sonra nasip oldu.

Türkiye tarihi, bütün Ortado?u ve Balkanlar için önemi olan bir çal??ma daha okuyucunun önüne ç?k?yor.”
?lber Ortayl?

Our brands