Isten ve Yasamdan Zevk Almanin Yollari

Save

Desen Kitapevi

$ 8.95 
SKU: ANT-DSN-0131
ISBN: 9789753311007
Dale Carnegie / Epsilon

Share:

??inizi ne kadar severseniz sevin, hiçbir ?eyin yolunda gitmedi?i günler mutlaka olacakt?r. Dale Carnegie`nin bu kitapta yer verdi?i, gerçeklili?i zaman içinde kan?tlanm?? ö?ütlerine kulak verirseniz;

Di?er insanlar?n kendilerini önemli hissetmelerini sa?layabilir, üstelik bunu büyük bir içtenlikle yapabilirsiniz.

Gereksiz gerginliklerden kaç?n?p, enerjinizi daha yararl? i?ler için harcayabilirsiniz.

?nsanlara hemen Evet dedirtebilirsiniz.

Rutin i?leri motive edici f?rsatlar haline getirebilirsiniz.

Dü?man kazanman?n yollar?n? görüp bunlardan kaç?nabilirsiniz.

Ele?tiriler kar??s?nda gülümseyebilir ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çal??abilirsiniz.
??ten Ve Ya?amdan Zevk Alman?n Yollar?, ya?ama ve insanlara kar?? yepyeni bir bak?? aç?s? geli?tirmenizi ve daha önce varl???ndan bile haberdar olmad???n?z yeteneklerinizi ke?fetmenizi sa?layacakt?r. Dale Carnegie kendinizi ve zaman?n?z? en iyi biçimde de?erlendirmenize yard?mc? olmay? amaçlamaktad?r. Siz de iç güçlerinizi ve yeteneklerinizi geli?tirip ya?am?n tad?n? ç?kartmaya ba?lay?n. Hemen bugün!

Our brands