Istanbul Hatirasi

Save

Kitap Yurdu

$ 12.95 
SKU: ANTS-GKK-431
ISBN: 9789752897458
Ahmet Umit / Everest

Share:

Ahmet Ümit’in beklenen roman?. ?stanbul Hat?ras?, romanlar?nda zengin arka plan? polisiye kurgu içinde vermekteki ustal??? ile bilinen Ahmet Ümit’in bu roman? da yine pe? pe?e i?lenen cinayetlerin çevresinde kurgulanm??. Ancak bu kitab? s?radan bir polisiye romandan ay?ran birçok özellik var. Her ?eyden önce zengin kadrosu ile ?stanbul Hat?ras?, çe?itli kesimlerden ?stanbulluyu bir araya getirerek içinde bar?nd?rd??? alt öykülerle zengin bir yap? sunuyor. Birbirine ba?lanan bu alt öyküler bir yandan gerilimin etkisini art?r?rken bir yandan da roman? ?enlikli ve çok yönlü bir yap?ya ula?t?r?yor.
Kitab?n bir ba?ka önemli özelli?i de ?stanbul hakk?nda son derece detayl? bilgi içermesi. Kurgunun içine yerle?tirilen bu bilgiler hem okumay? daha merakl? hale getiriyor hem de tarih arac?l???yla çok günümüzün d???ndaki öykülerin de kurguya yerle?mesine imkan tan?yor. Böylece Ahmet Ümit’in ?stanbul Hat?ras? adl? roman?, ba?ka ba?ka dönemlerin öykülerinin e?li?inde, günümüz ?stanbul’unun geni? bir panoramas?n? olu?turuyor. Tutucusundan modernine, eski ?stanbullusundan yeni göç etmi?ine, milliyetçisinden gayr? Müslim’ine varana dek ?stanbullu diye adland?r?labilecek herkes bu kitab?n içinde kendi öyküleriyle birlikte ?stanbul’un devasa çarklar?n?n di?lilerini dile getiriyor. Binlerce y?ll?k tarihiyle ?stanbul ba?rolü olu?tururken romana girip ç?kan her karakter de ?stanbul’un nas?l ?stanbul oldu?unu aktar?yor.

Our brands