iSLAM OSMANLI HUKUKU

Save

Gokkusagi

$ 19.95 $ 30.00
SKU: ANTS-GKK-049
ISBN: 9786059927666
Osman KASIKCI / Ufuk YAYINLARI

Share:

Elinizdeki eser mezhepler aras? mukayeseli ve teorik olarak ?slam hukukunu degil, yakla??k bin y?l kadar çe?itli devletler taraf?ndan uygulanm?? olan Hanefi mezhebinin görü?leri ve özellikle Osmanl? uygulamas? esas al?narak kaleme al?nm??t?r. Birinci el kaynaklara müracaat edilerek tamamen orijinal bir eser meydana getirilmi?tir. Sadece uygulamaya degil, gerektiginde olmas? gerekene de i?aret edilerek okuyucunun konuya ili?kin bütün merak? giderilmeye çal???lm??t?r. Sade bir insan?n bilmesi gereken kadar özet, bu alanda derinle?mek isteyenlere yol gösterecek kadar ilmi bir eser olduguna inan?yoruz.

Our brands