Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam Hukukuna Giriş

$1195 $1500

We have run out of stock for this item.


Wael Hallaq, benim de çalışmalarını takip ettiğim önemli bir akademisyen. İslam toplumunda fikhî düşüncenin oluşmasını, tarihsel gelişimini ve bu süreçte oluşan temel kavramları günümüzle de bağlantılar kurarak kendi perspektifinden aktardığı bu kitaptaki tezlerin, Türkiye’de sadece ilâhiyat alanında okuma yapanlarca değil, siyaset bilimi ve hukuk tarihi alanlarına ilgi duyanlarca da tartışılmasını önemsiyorum.

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

İslam hukukunu, tarihsel bağlamı içinde inceleyen önemli bir çalışma. Özellikle modernleşme dönemi İslam hukuk tarihi ile ilgili verdiği bilgiler, Türkiye’de önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Prof. Dr. Saffet Köşe

Hallaq’in kitabını benzerleri içerisinde farklı kılan husus, onun konuyu ele alırken modern ve modern öncesi dönem arasındaki keskin ayrılığı ve bunun fıkıh özelinde hasıl ettiği sonuçları incelikle işleyebilmesidir. Farklı şekillerde değerlendirilmeye, eleştirilmeye, katkı yapılmaya açık olan Hallaq’in perspektifi şüphesiz, Türkiye’de mevcut tartışmaların düzeyini yükseltmeye katkı sağlayacak, ve özellikle de -The İmpossible State isimli eseri ile birlikte dikkate alındığı takdirde- fıkıh ile siyaset ilişkisi alanında yeni tartışmalar açılmasına vesile olacaktır.

 Author: Wael B. Hallaq
Publisher: Ufuk Yayinlari

ISBN 9786059927208
Dimensions: 0