Iki Cami Arasinda Ask

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-309
ISBN: 9789751033635
Murvet Sariyilmaz / Sayfa6

Share:

Bazen s?n?rlar? a?k belirler...Sinan, dü?üncelere dald?, eskilere gitti, gecelere ?erh dü?tü gözya?lar?ndan. Sabah gün do?madan uyand?, do?an günden once zamana ko?mak istedi. Hayk?rmak istedi sevgilisine zaman?n ne kadar yak?c? oldu?unu. ?çinde ne varsa her ?eyi yak?p kül etti?ini.

Ne zaman dinledi onu ne de hayalindeki sevgilisi. A?lad? Sinan, sabaha kar??, gün do?madan. Zamana yeti?emeyece?ini anlay?nca yeminler etti, a?k? üstüne. ?çindeki ate?i yeryüzüne kaz?yacakt?.

Kendi arzusuyla dev?irilip payitahta getirilen Sinan’?n hayat? Karabo?dan Seferi s?ras?nda de?i?ecektir. On ü. gün gibi k?sa bir sürede sa?lam bir k.prü yap?p Osmanl? ordusunu sapland??? Prut batakl???ndan kurtarmas? ona mimarba?? olma yolunu açar. Bu sure zarf?nda Kanuni ile Hürrem’in dillere destan a?klar?n?n güzeller güzeli meyvesi Mihrimah Sultan’a da g.nlünü kapt?r?r. Ancak Sinan k?rk sekiz ya??ndad?r ve üstelik de evlidir. Mihrimah Sultan ise Rüstem Pa?a ile evlendirilecektir. Güne? de ay da tüm umutlar?yla birlikte batm??t?r art?k. Sinan’?n bu imkâns?z a?k? ya?atmak için sultan?n? kalbine ve yapt??? eserlere gizlemekten ba?ka çaresi kalmam??t?r. A?k?n?n küllerinden iki cami vücuda getirir Sinan. Öyle ki bu camilerin birinde güne? batarken di?erinde ay do?maktad?r. Bu iki camide as?rlar? a?an zamans?z bir a?k her gün sonsuzlu?a kar???r. ?mkâns?z bir a?ka duydu?u umudun bir ustay? nas?l dünya çap?nda ünlü bir mimar haline getirdi?ini daha önce de yüz binler satan bu kitapta okuyacaks?n?z.

Our brands