Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İhyâ-u Ulûmid-dîn

$1495 $1895

İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn, Arapça olan aslından birçok dile çevrildiği gibi çok kıymetli ilim ehli tarafından Türkçe’ye de kazandırılmıştır. İhyâ’nın özetine gelince, Türkçe olarak ve bizatihi üzerinde çalışılarak hazırlanmış bir özeti, bilebildiğimiz kadarıyla bulunmamaktadır. Bu açıdan bu çalışmanın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ümit ediyoruz.

Bu kitap vesilesiyle, okuyucunun, manevi yönden ciddi manada bir inkişafa mazhar olacağına dair inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz. Zira İhyâ, Gazzâlî’nin de ifadesiyle Allah’tan korkutucu, âhirete teşvik edici ve dünyadan sakındırıcı hakikatlerle doludur.
Bu eser, her şeyin görünen yanından ziyade bir görünmeyen yönü olduğunu ve aslında bu görünmeyen yönünün daha baskın ve şuur kazandırıcı olduğunu ifade etmesi bakımından da ayrıca önemlidir.Author: Imam Gazzali
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682366851
Dimensions: 6 x 9 inches
Pages: : 408