Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İbn Rüşd

$595 $795

We have run out of stock for this item.


İslam düşüncesinin önemli isimlerinden biri hiç kuşkusuz İbn Rüşd’dür. O, gerek antik ve Helenistik felsefe, gerekse İslam ilim ve düşüncesi alanında yaşadığı döneme kadar oluşmuş bulunan zengin birikimi yeniden ele alıp tartışarak farklı yorumlar getirmiş, geride bıraktığı ölümsüz eserler ve açtığı yeni ufuklarla Latin Ortaçağı’nı etkileyerek Batı’da Rönesans fikrinin uyanmasında etkili olmuştur. Felsefenin çeşitli disip-linlerinden hukuk ve tıbba kadar uzanan geniş yelpaze içinde sergilediği farklı yaklaşım ve özgün görüşleriyle İbn Rüşd, sadece bir Aristo takipçi ve yorumcusu olmadığını gösteren seçkin bir filozoftur. Elinizdeki kitapta filozofun hayatı, eserleri, entelektüel şahsiyetini belirginleştiren ilim zihniyeti ve yöntem ilkeleri, ilimler tasnifi, insan tasavvuru, felsefe-din ilişkisine bakışı, varlık düşüncesi, Tanrı-âlem ilişkisine dair farklı yaklaşımları, kısaca bir bütün olarak düşünce sistemi kendi bütünlüğü içinde ve anlaşılır bir dille sunulmuştur.

Author: Huseyin Sarioglu
Publisher: ISAM / Islam Arastirmalari Merkezi

ISBN 9789753899949
Dimensions: 0