HiKAYESi BiTEN EKONOMi

ANT Stores

$ 7.50 $ 10.00
SKU: UFK-121
ISBN: 9786059927246
Suleyman YASAR / Ufuk YAYINLARI

Share:

Siyasi iktidar 12 Eylül 2010 Anayasa referandumunda ülkedeki bütün demokratlar?n verdi?i destekle yüzde 58 oran?nda oy al?nca birdenbire de?i?ti. Kendisine bir özgüven geldi. Aniden cesaretlendi ve ne oldu?u bilinmeyen, AKP'nin parti program?nda da yer verilmeyen bir davadan bahsetmeye ba?lad?. Art?k iktidar sahipleri aras?nda konu?malar Anayasa'da yaz?l? olan demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri yerine dava üzerinden yap?lmaya ba?land?.

Vatanda??n refah? nas?l artt?r?lmal? dü?üncesi yerine, "davam?z" öncelikli ve kutupla?t?r?c? bir dil kullan?ld?.

Tabii bu "dava" mesajlar? ile birlikte ekonomide davay? gözü kapal? destekleyenlere siyasi rü?vetler de verilmeye ba?land?.

Bütçeye yük getirilmeden kamu hizmetlerinin görülmesi için kullan?lan "yap-i?let-devret" modelinin "adeta yap- i?let- soy" a dönü?tü?ü görüldü.

?ktidar, imtiyazl? kamu altyap? projelerini yanda?lar?na da??tmaya ba?lad?. Bu arada kamu imtiyazlar? da??t?larak kolay kazan?lan paralar lüks tüketimi h?zla ço?altt?. D?? ticarete konu mallar üretilmesi gerekirken lüks lokanta, lüks AVM, lüks konut, lüks otomobil üretimi cesaretlendirildi. Sanayinin ve tar?m?n milli gelir içerisindeki pay? h?zla geriledi.

Bu geli?melerin sonunda enflasyon artarken büyüme h?z? azald?. ??sizlik oran? 2000 y?l?nda yüzde 6.5 düzeyindeyken son 14 y?lda bir türlü yüzde 9'un alt?na gerilemedi.

??te bu kitap ekonomide neden h?z?m?z?n kesildi?ini ve nas?l yeniden h?zlanabilece?imizi aç?klamak için yaz?ld?.

Our brands