Hazreti Ebubekir (ilk baski) (Gul Devri-2)

Hazreti Ebubekir (ilk baski) (Gul Devri-2)

Author: Ruhi DEMIREL
$4.95 $3.95

"Hazreti Ebubekir, Rahip Yemlika'yý buldu. Gördüðü rüyayý anlattý. Rahip ona bazý sorular sordu. Aldýðý cevaplar karþýsýnda þaþýran rahip Hazreti Ebubekir'e:
- Gördüðün bu rüyada büyük müjdeler var. Yakýnda bir peygamber ortaya çýkacak. Sen de O'nun en yakýn arkadaþý ve yardýmcýsý olacaksýn, dedi. Hazreti Ebubekir duyduðu bu sözlerden çok etkilendi. Zaten herkes bir peygamberin geleceðini söylüyordu. Ýncil'de, Tevrat'ta hep bu müjdeler vardý. Fakat kendisinin O peygambere en yakýn insan olacaðýný doðrusu hiç beklemiyordu."

Title Hazreti Ebubekir (ilk baski) (Gul Devri-2)
Author Ruhi DEMIREL
Publisher Mustu Yayinlari
SKU MUS-134
ISBN 9789756031544

"Hazreti Ebubekir, Rahip Yemlika'yý buldu. Gördüðü rüyayý anlattý. Rahip ona bazý sorular sordu. Aldýðý cevaplar karþýsýnda þaþýran rahip Hazreti Ebubekir'e:
- Gördüðün bu rüyada büyük müjdeler var. Yakýnda bir peygamber ortaya çýkacak. Sen de O'nun en yakýn arkadaþý ve yardýmcýsý olacaksýn, dedi. Hazreti Ebubekir duyduðu bu sözlerden çok etkilendi. Zaten herkes bir peygamberin geleceðini söylüyordu. Ýncil'de, Tevrat'ta hep bu müjdeler vardý. Fakat kendisinin O peygambere en yakýn insan olacaðýný doðrusu hiç beklemiyordu."

Muþtu Yayýnlarý'nýn 10-11 yaþ grubundaki çocuklara Peygamber Efendimiz'in yaþadýðý Gül Devri'ni tanýtmak ve sevdirmek amacýyla hazýrladýðý bu seri, Hazreti Ebubekir'in bizzat yaþadýðý birbirinden güzel hadiselerden oluþuyor. Etkileyici ve akýcý bir dille kaleme alýnan bu serinin, çocuklarýn zihninde hayatlarý boyunca silinmeyecek güzel izler býrakacaðýna inanýyoruz.

Deal of the Day