Hasan Sabbah-Cennet Fedaileri

Hasan Sabbah-Cennet Fedaileri

$13.95

?slam tarihinin en ac?mas?z örgütü!

Book Title Hasan Sabbah-Cennet Fedaileri
Author Ömer R?za Do?rul
Publisher Kap? Yay?nlar?
SKU BSR-0141
ISBN 9789752448438

?slam tarihinin en ac?mas?z örgütü!

Hasan Sabbah, tarihin belki de en y?k?c? adam?d?r.  Tarih belki de bu kadar kan dökülmesine sebep olan ba?ka bir adam görmemi?tir.

Ömer R?za Do?rul, giri? bölümünde, ?slam dünyas?n?n tamam?nda etkili olacak kadar derin ve y?k?c? yöntemlerle suikastlar düzenleyen Ha?ha?ileri masaya yat?r?yor.  Hasan Sabbah ve fedailerinin kanl? eylemlerinin gerisinde yatan fikri tarihi belgelere dayanarak gözler önüne seriyor.

As?l bölümde kaleme al?nan sürükleyici romanda ise okuyucuyu Hasan Sabbah ile Do?u’nun fatihi Selâhaddin Eyyûbi’nin aras?nda geçen bir kaç?r?lma hikâyesinin  içine çekiyor. Roman?n arka plan?nda, Ortado?u’daki  ilk derin devlete, Kudüs’ün fethine ve ince örülmü?  bir a?k hikâyesine tan?kl?k ediyoruz. Salâhaddin, büyük bir zafer kazan?rken pek k?ymetli,  pek büyük bir arkada??n? kaybetmi?ti. 

Emir Haydar’?n son hamlesiyle tamamlanan bu zafer, H?ristiyanlar?n Suriye ve Filistin sahillerine ç?kt?klar? günden beri u?rad?klar? ilk mühim hezimetti. 90 seneden fazla bir zamandan beri bu havalide at oynatan Ehli Salip, ilk defa has?mlar?n?n ezici ve müthi? bir darbesini yemi?ti. Ehli Salip’in bu 90 senelik tarihi hiç de ?erefli de?ildi; hep kan dökmek, soygunculuk ve çapulculuk etmekten ibaretti.

Deal of the Day