HANGi KANSERE HANGi BiTKi?

Save

Hayy

$ 11.95 $ 17.00
SKU: HAY-013
ISBN: 9786054325252
Canfeza SEZGiN / Hayy KiTAP

Share:

Hayykitap yine bir ilke imza att?. Alan?nda ülkemizdeki en kapsaml?, en özgün, en güncel referans kitab?n? yay?nlayarak önemli bir bo?lu?u doldurdu. Doç. Dr. Canfeza Sezginin yazd??? Hangi Kansere Hangi Bitki? kanser türlerine göre modern t?bb?n onaylad??? tüm tamamlay?c? tedavileri art?lar?yla eksileriyle inceliyor. Etkinli?i bilimsel ara?t?rmalarla kan?tlanm?? 79 bitki hakk?nda detayl? bilgi veriyor.

Kanser, bilim insanlar?n?n üzerinde en çok ara?t?rma yapt??? konular?n ba??nda geliyor. Bu hastal???n tedavisiyle ilgili yeni bir yakla??m her zaman önemseniyor. Konvansiyonel yöntemlerin d???ndaki bilimsel alternatiflere ilgi her geçen gün art?yor.
??te modern t?bb?n son y?llarda dikkate almak zorunda kald??? gerçeklerden biri de bitkilerin kanser tedavisindeki gücü Bitkisel tedaviyle birlikte akupunktur, biyorezonans gibi yakla??mlar da art?k etkili alternatifler olarak alg?lan?yor. Özetle günümüzde kanser hastalar?, ameliyat-kemoterapi-radyoterapi üçlüsünün d???nda da güvenebilecekleri ve fayda sa?layabilecekleri tamamlay?c? tedavi yöntemlerine sahip.
Ege Üniversitesi ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal? - T?bbi Onkoloji Bilim Dal? Ö?retim Üyesi Doç. Dr. Canfeza Sezgin, uzun y?llard?r kanser hastalar?n?n tedavisi ile ilgileniyor. 10 y?l? a?k?n zamand?r yapt??? ara?t?rmalar ve gözlemler sonucunda vard??? sonuç ?u: Bitkiler ve di?er tamamlay?c? yöntemler kanser tedavisinde etkili ve faydal?!
Hangi Kansere Hangi Bitki kitab? en güncel bilimsel literatürden elde edilmi? en yeni bilgileri içeren, ülkemizdeki en kapsaml? çal??ma. Doç. Dr. Canfeza Sezgin bu titiz çal??mayla hepimizin akl?ndaki sorular? tek tek yan?tl?yor: Hangi bitki hangi kanserden koruyor, hangisini tedavi ediyor? Kanser hücrelerini öldüren 79 bitki hangileri? Bitkilerin içinde gizlenen kanser dü?man? etken maddeler neler? Kimler hangi bitkileri kullanmal?, hangilerini kesinlikle kullanmamal?? Vitamin, mineral ve hormon takviyeleri, ak?l-vücut teknikleri, psikolojik destek ve elektromanyetik tedavi gibi tamamlay?c? yöntemler nas?l kullan?lmal?? Duan?n gücü niçin az?msanmamal??
Hangi Kansere Hangi Bitki ?çin Ne Dediler?

Doç. Dr. Canfeza Sezginin, bilimsel çal??malara dayal? olarak kanser hastalar?na do?ru yol göstermek için haz?rlad??? bu kitap, ayn? zamanda kanser ile u?ra?an sa?l?k personelinin de ba?ucu kitab? olmaya aday.
Prof. Dr. Erdem Göker
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi Onkoloji Bilim Dal? Ba?kan?

Tamamlay?c? ve alternatif tedavi yöntemleri konusunda ba?vurulacak, konusunda büyük bir bo?lu?u dolduran, kapsaml?, okunmas?n? her zaman tavsiye edece?im bir ba?ucu kitab?. Herkesin anlayaca?? tarzda yaz?lm?? bu kitaptan hekimlerin, meslekta?lar?m?n, onkoloji hastalar?n?n, hasta yak?nlar?n?n ve konu ile ilgili ki?ilerin yararlanaca?? kan?s?nday?m.
Prof. Dr. Banu Lebe
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal? Ö?retim Üyesi

?çinde oldukça faydal? bilgiler oldu?unu dü?ünüyorum. Kitap, bitkisel ve di?er do?al kaynakl? ilaç hammaddelerinin ba?ta kanser olmak üzere sa?l?k üzerine etkilerinden bahsediyor. Bu alanda bilgi sahibi olmak isteyenler için harika bir kaynak. T?p camias?n?n do?al ilaçlar?n tedavi edici gücüne inanmad??? ülkemizde, böyle bir kitab?n özellikle bir uzman hekim taraf?ndan yaz?lm?? olmas? takdire ?ayand?r.
Prof. Dr. ?lkay Erdo?an-Orhan
Gazi Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dal? Ö?retim Üyesi

Bireylerin daha fazla seçenek aramalar? ve ya?am kalitelerine katk? sa?layabilecek alternatif yöntemleri sorgulamalar? beklenen bir durumdur. Bu kitapta oldu?u gibi, hastalar?n bu beklentilerini anlamak ve onlara bilimsel kan?tlara dayal? bir yakla??m sunmak; hem bireylerin suiistimal edilmesini önleyecek hem de tedavi ?anslar?n? yitirmelerinin önüne geçecektir.
Doç. Dr. Mustafa Özdo?an
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi T?bbi Onkoloji Anabilim Dal? Ö?retim Üyesi

Say?n Canfeza Sezgin hocam?, 10 y?ll?k emek, özveri, sab?r ve pozitif enerjisini de katarak kanser hastalar?n?n yarar?na sundu?u bu eserinden dolay? kutluyorum.
A

Our brands