Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hanefi Sorumluluk Hukuku

$1795 $1995

Dr. Kamil Yelek, Gasp ve İtlaf Bağlamında Hanefî Sorumluluk Hukuku isimli bu çalışmasında gasp ve itlaf bağlamında mala yönelik haksız fiillerden doğan tazmin sorumluluklarını ele almaktadır. Öncelikle çağdaş İslam hukuku literatürünün verilerinden hareketle şimdiye kadar ortaya konulan çalışmaların eleştirel okumasını yaparak bunların klasik İslam hukuk doktrinini ne ölçüde karşıladığını ortaya koymaktadır. Sonrasında gasp ve itlaf özelinde Hanefî mezhebinde sorumluluk hukukunun nasıl geliştiğini göstermeye çalışmıştır. Bu bağlamda eserde, gasp ve itlafla ilgili konularda Hanefî mezhebi içerisinde nasıl bir değişim yaşandığı, fakihlerin bu konuda ortaya çıkan yeni meseleleri çözüme kavuştururken hangi yöntemleri kullandıkları, çözüm olarak sunulan görüşlerin daha sonraki ulemâ tarafından kabul görüp görmediği ve bu konuların Osmanlı fetvâ mecmuaları ile şeriyye sicillerinde ne şekilde tezahür ettiği sorularının cevabı aranmaktadır.

Author: Kamil Yelek
Publisher: TIMAS AKADEMI

ISBN 9786050843439
Dimensions: 0