Halime Kaptan

Save

Desen Kitapevi

$ 6.95 
SKU: ANT-DSN-0135
ISBN: 9789753482561
Rifat Ilgaz / Cinar Yayinlari

Share:

R?fat Ilgaz'?n unutulmaz eseri Halime Kaptan, yeni kapak tasar?m? ve gözden geçirilmi? yeni bask?s?yla Ç?nar Yay?nlar?'nca yeniden yay?mland?.

R?fat Ilgaz, tarihte örne?ine az rastlanan bir kahraman?n hikâyesini anlat?yor Halime Kaptan'da. Bir kad?n kaptan?n f?rt?nalar, azg?n dalgalar ve korsanlarla mücadele ederek ?nebolu'ya cephane ta??mas?n?n roman?d?r bu.

Kurtulu? Sava?? y?llar?... Eli silah tutan bütün erkekler cepheye gönderilmi?tir.
Köyde yaln?zca ya?l?lar, kad?nlar ve çocuklar kalm??t?r. Herkesin tuza, ?ekere, ekme?e hasret kald??? o günlerde Halime geçimini sa?lamak için sandalla Karadeniz'e aç?l?r. Erkek k?l???na girerek o?lu ve iki tayfas?yla ç?kt??? ilk seferinde bin bir zorlukla mücadele eder. Bu zorluklar onu y?ld?rmaz; Karadeniz'e tutkuyla ba?lan?r Halime...

Halime Kaptan, Türk kad?n?n?n ülkesi için denizlerde verdi?i mücadelenin ve Kurtulu? Sava??'na cephane kadar, dalga dalga umut ta??mas?n?n da bir belgeselidir.

Our brands