Gulyabani

Gulyabani

$9.95
Romanlar?n?, halk? "yüksek bir felsefe"ye do?ru çekmek için kaleme ald???n? söyleyen Hüseyin Rahmi Gürp?nar, Ayd?nlanma felsefesinden, Schopenhauer ve Nietzsche gibi filozoflardan da etkilenmi?tir. Toplumun pe?in yarg?lardan, geleneksel dü?ünce kal?plar?ndan ve akla ayk?r? her türlü hurafeden kurtulmas? gerekti?ine inanan Gürp?nar'?n toplum içerisinde din kisvesine bürünmü? bat?l inan?? ve hurafeleri yerdi?i Gulyabani roman? ayn? zamanda edebiyat?m?z?n fantastik ö?eler bar?nd?ran ilk korku roman?d?r. Gulyabani'de Musine Han?m ad?nda kimsesiz bir kad?n?n hizmetkârl?k yapt??? çiftlikte gerçekle?en do?aüstü olaylar ve sahtekârl?klar etraf?nda ya?ad??? maceralar anlat?l?r.
(Tan?t?m Bülteninden)
Book Title Gulyabani
Author Hüseyin Rahmi Gürp?nar
Publisher ?nk?lap Kitabevi
SKU BSR-0101
ISBN 9789751035295
Romanlar?n?, halk? "yüksek bir felsefe"ye do?ru çekmek için kaleme ald???n? söyleyen Hüseyin Rahmi Gürp?nar, Ayd?nlanma felsefesinden, Schopenhauer ve Nietzsche gibi filozoflardan da etkilenmi?tir. Toplumun pe?in yarg?lardan, geleneksel dü?ünce kal?plar?ndan ve akla ayk?r? her türlü hurafeden kurtulmas? gerekti?ine inanan Gürp?nar'?n toplum içerisinde din kisvesine bürünmü? bat?l inan?? ve hurafeleri yerdi?i Gulyabani roman? ayn? zamanda edebiyat?m?z?n fantastik ö?eler bar?nd?ran ilk korku roman?d?r. Gulyabani'de Musine Han?m ad?nda kimsesiz bir kad?n?n hizmetkârl?k yapt??? çiftlikte gerçekle?en do?aüstü olaylar ve sahtekârl?klar etraf?nda ya?ad??? maceralar anlat?l?r.
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day