Globalle?me F?rsat m?, Tehdit mi?

Globalle?me F?rsat m?, Tehdit mi?

$14.50
Global sorunlar, tek ba??na ulusal hükümetlerin ba?a ç?kamayacaklar? kadar kompleks süreçleri içerir. Ulusal hükümetler, globalle?me sürecinin sa?layaca?? yararlar? göz ard? etmemeli, öte yandan globalle?menin ortaya ç?kard??? veya ç?karabilece?i potansiyel tehdit ve tehlikelerden korunmak için süratle gerekli önlemleri almal?d?rlar. Globalle?me, nihayetinde etkileri ve sonuçlar? global düzeyde hissedilen bir süreç oldu?una göre uluslararas? düzeyde de al?nmas? gereken tedbirler bulunmaktad?r. 

Global sorunlar; ancak yerel ve ulusal çözümler yan? s?ra global çözümlerin bulunup uygulanmas? ile ortadan kald?r?labilir. 


Bu çal??ma içerisinde global sorunlar ve global çözümler ayr?nt?l? olarak ortaya konulmu? ve Türkiye´nin globalle?me sürecindeki yeri tespit edilerek, global ekonomik entegrasyona uyum yönünde al?nmas? gerekli önlemler sunulmu?tur. 
Book Title Globalle?me F?rsat m?, Tehdit mi?
Author Coskun Can Aktan, Istiklal Yasar Vural
Publisher Zaman Kitap
SKU ZMN-020
ISBN 9789758578603
Global sorunlar, tek ba??na ulusal hükümetlerin ba?a ç?kamayacaklar? kadar kompleks süreçleri içerir. Ulusal hükümetler, globalle?me sürecinin sa?layaca?? yararlar? göz ard? etmemeli, öte yandan globalle?menin ortaya ç?kard??? veya ç?karabilece?i potansiyel tehdit ve tehlikelerden korunmak için süratle gerekli önlemleri almal?d?rlar. Globalle?me, nihayetinde etkileri ve sonuçlar? global düzeyde hissedilen bir süreç oldu?una göre uluslararas? düzeyde de al?nmas? gereken tedbirler bulunmaktad?r. 

Global sorunlar; ancak yerel ve ulusal çözümler yan? s?ra global çözümlerin bulunup uygulanmas? ile ortadan kald?r?labilir. 


Bu çal??ma içerisinde global sorunlar ve global çözümler ayr?nt?l? olarak ortaya konulmu? ve Türkiye´nin globalle?me sürecindeki yeri tespit edilerek, global ekonomik entegrasyona uyum yönünde al?nmas? gerekli önlemler sunulmu?tur. 

Deal of the Day