GIRNATI SEYAHATNAMESi

Save

ANT Stores

$ 9.95 $ 14.00
SKU: YTP-011
ISBN: 9786054052530
Fatih SABUNCU / Yeditepe YAYINEVi

Share:

Bu çal??ma, Ebû Hâmid Muhammed el-G?rnâtî’nin 1114 y?l?nda Ispanya’n?n G?rnata ?ehrinden yola ç?kmas? ile ba?lay?p, 55 y?l süren gezisi s?ras?nda görüp duyduklar?n? yazd??? seyahatnamesini ihtiva etmektedir. Müellif bu süre içerisinde Kuzey Afrika, Arap Yar?madas?, Iran Co?rafyas?, Kafkaslar ve Do?u Avrupa’ya kadar olan Karadeniz’in kuzeyindeki topraklar? gezmi?tir. Buralarda gördü?ü ilginç olaylar?, yap?lar?, insanlar? ve zaman zaman buralardaki insanlar?n kültür hayat?na dair özellikleri 80’li ya?lar?nda bir kitap halinde getirmi?tir. XII. yüzy?la ait olan bu eserin sanat tarihi, kültür tarihi ve Karadeniz’in kuzeyinde ya?ayan Türklerin tarihi hakk?nda bilgiler vermesi, onu önemli k?lan özellikleri aras?ndad?r. Bir di?er özelli?i de eserde geçen baz? bilgilerin mitolojik diyebilece?imiz rivayetlerden olu?mas?d?r. Dünya’daki önemli say?labilecek denizler hakk?nda bilgiler vermesi de eserin özelliklerinden biridir. Bununla birlikte deniz ve karadaki hayvanlar hakk?nda da bilgiler sunmaktad?r. Bu seyahatnamenin, bilinmeyenlere dair ortaya yeni bilgiler koyarken, bilinenlere dair bilgileri de destekleyici olmas?, eserin bütün olarak tarih ara?t?rmalar? için önemli oldu?unun bir kan?t?d?r. Di?er taraftan eserin geni? bir ?ekilde Türklerden bahsediyor olmas? Türk tarihi için ba?l? ba??na bir önem arz etmektedir.

Our brands