Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Fethin Müminleri

$795 $1295

We have run out of stock for this item.


Fethin Mü’minleri, sonradan gelenleri, arkada kalıp da ancak yıllar sonra öne geçme imkânı bulanları anlatan bir kitap. Bunun için ona, ‘Fethin Müslümanları’ değil de, ‘Fethin Mü’minleri’ demek daha uygun. Zira onlar, sadece karflı konulamaz gücü gördüklerinde geri duranlar değil, aynı zamanda hakikati görüp de huzurda yeniden doğduktan sonra iman adına her fleylerini ortaya koyma bahtiyarlığına erenler! imanları teslimiyetin sınırlarını geride bırakmıfl, sonradan geldikleri halde imrenilecek bir sıçrama ile imanda zirveleri yakalama azmini ortaya koyabilmifl irade kahramanları aynı zamanda!

Fethin Mü’minleri, Mekke fethinden sonra Müslüman olan Ebû Süfyân, Hind Binti Utbe, Süheyl ibn Amr, ikrime ibn Ebî Cehil ve Safvân ibn Ümeyye gibi insanlardaki dönüflümü anlatan, anlatırken de yolumuza ıflık tutan bir kitap! Daha da açık bir ifadeyle, onları da ebedî kurtulufla yükseltebilmek için, Allah Resûlü’nün (s.a.s.) insan kazanmak için neler yaptığını gösteren bir ayna; karflı taraftan akıp gelen zehir zemberek seylaplara karflı aktif bir sabırla karflılık vermenin örneklerini ihtiva eden bir çalıflma! Bugün de benzeri setlerle karflılaflanların, dünküler gibi anlaflılmaz tavır takınanlara karflı nasıl davranmaları gerektiğini gösteren örnekleri hâvî önemli bir eser! istifade ümidiyle…Author: Umit Kesmez
Publisher: Isik

ISBN 9789752782488
Dimensions: 0