Felsefe Nedir?

Deal of the Day

Felsefe Nedir?

$11.95
Bu kitap ça?da? felsefenin en yararl? kitab? haline gelecektir, çünkü okuru sayaçlar?n? s?f?rlamaya, ve dü?üncenin durmadan daha çok beslendi?i kaos kar??s?nda, kendi zar at?m?n? denemeye ça??r?yor. Dü?ünceyi, direni? gücünün en güvenilir göstergesi olan ?en ciddiyetiyle kendi s?n?rlar?na do?ru götüren, aç?k, yo?un ve zor; bizatihi aç?kl???, çembersi mant???, sarmal geli?imi yüzünden zor bir kitap.

-Raymond Bellour- (Magazine Litteraire)

Tad?ml?k

1. Bir Kavram Nedir?

Basit kavram yoktur. Her kavram?n bile?tiricileri vard?r ve bunlar arac?l???yla tan?mlan?r. ?u halde her kavram?n bir ?ifresi vard?r. Her ço?ulluk kavramsal olmasa da, o bir ço?ulluktur. Tek bir bile?tiricili kavram olmaz: birinci kavram?n bile, bir felsefenin ba?lad??? ilk kavram?n bile, birçok bile?tiricisi vard?r, zira felsefenin bir ba?lang?c? olmas? gerekti?i kesin de?ildir ve de e?er bir ba?lang?ç belirleyecekse, buna bir bak?? aç?s? ya da bir neden eklemek zorundad?r. Descartes, Hegel, Feuerbach ayn? kavramla i?e ba?lamad?klar? gibi, ayn? ba?lang?ç kavram?n? da kullanmazlar. Her kavram en az?ndan çifttir, üçlüdür, vb. Ayn? ?ekilde bütün bile?tiricileri içeren kavram da yoktur, zira bu düpedüz bir kaos olurdu: sözümona nihai kavramlar olan tümeller bile onlar? aç?klayan bir evreni çevremleyerek (tema?a, dü?ünüm, ileti?im...) kaostan ç?kmak zorundad?rlar. Her kavram?n, bile?tiricilerinin say?s?yla tan?mlanm??, düzensiz bir çerçevesi vard?r. Bu nedenle, Platon'dan Bergson'a kadar, kavram?n eklemleme, kesip ç?karma ve yeniden kesme i?i oldu?u dü?üncesiyle kar??la??r?z. Bile?tiricilerini tümledi?i için bir bütündür kavram, ama parçal? bir bütündür. Ancak ve ancak bu ko?ullad?r ki, kavram, durmadan onu gözetleyen, onu bir daha emmek için durmadan ona yap??an, zihinsel kaostan ç?kabilir. Bir kavram acaba hangi ko?ullarda, mutlak olarak olmasa da, bir ba?kas?na k?yasla, ilktir? Örne?in ba?kas? kavram? bir ben'e k?yasla zorunlu olarak ikincil midir? E?er öyleyse, bu, onun kavram? bana k?yasla özel bir ba?kas?n?n --kendini bir nesne olarak sunan özne-- kavram? oldu?u ölçüde öyledir: iki bile?tiridir bunlar. Gerçekten de, e?er onu özel bir nesneyle özde?le?tiriyorsak, ba?kas?, bana belirdi?i ?ekliyle, daha ?imdiden öteki özneden ba?ka bir ?ey de?ildir; ve e?er onu ba?ka bir özneyle özde?le?tiriyorsak, bu kez ben ona göründü?ümce ba?kas? olurum. Her kavram, onlars?z anlam ta??yamayaca?? ve onlar?n da ancak çözümleri üzerinde yol al?nd?kça ortaya konabilece?i ya da anla??labilece?i bir soruna, sorunlara göndermede bulunur: burada öznelerin çoklu?unu, ili?kilerini, kar??l?kl? tan??malar?n? ilgilendiren bir sorunun içindeyiz. Ancak ba?ka bir sorun ke?fetti?imize inan?yorsak elbette her ?ey de?i?ir: öteki öznenin bana özel nesne olarak göründü?ünde gelip de yaln?zca i?gal etti?i zaman, ve de sonra benim ona göründü?ümde özel nesne olarak gelip i?gal etti?im zaman, ba?kas?n?n konumu ne olacakt?r? Bu aç?dan bak?ld?kta, ba?kas? hiç kimse de?ildir, ne öznedir ne de nesne. Ba?kas? oldu?u için birçok özne vard?r, tersi de?il. Ba?kas?, o zaman, özel nesnenin, öteki öznenin ve benim kaynaklanaca??m?z, a priori bir kavram talep eder, tersi de?il. Kavramlar?n do?as?nca, kavramlar?n yan?tlamak zorunda olduklar? sorunlarca, düzen de de?i?ti. Bilimdeki bir sorunla felsefedeki sorun aras?nda ne fark oldu?u sorusunu bir yana b?rak?yoruz. Ancak felsefede bile kavramlar, iyi alg?lanmam?? ya da ortaya iyi konmam?? olduklar? dü?ünülen sorunlara ba?l? olarak yarat?l?rlar (kavram?n pedagojisi). Özetleyerek ilerleyelim: bir ben'e k?yasla de?il de basit bir ... vara göre gerçek dünya gibi ele al?nm?? bir deney alan? dü?ünüyoruz. Falanca anda, sakin ve dinlendirici bir dünya var. Birden, görü? alan? d???nda bir?eylere bakan deh?et içinde bir surat peydahlan?yor... Burada, ba?kas? ne bir özne gibi ne de bir nesne gibi beliriyor, ama olabilir bir dünya, deh?et verici bir dünyan?n olabilirli?i ?eklinde ortaya ç?k?y
Book Title Felsefe Nedir?
Author Gilles Deleuze;Felix Guattari
Publisher Yap? Kredi Yay?nlar? ( YKY )
SKU BSR-0031
ISBN 9789753630887
Bu kitap ça?da? felsefenin en yararl? kitab? haline gelecektir, çünkü okuru sayaçlar?n? s?f?rlamaya, ve dü?üncenin durmadan daha çok beslendi?i kaos kar??s?nda, kendi zar at?m?n? denemeye ça??r?yor. Dü?ünceyi, direni? gücünün en güvenilir göstergesi olan ?en ciddiyetiyle kendi s?n?rlar?na do?ru götüren, aç?k, yo?un ve zor; bizatihi aç?kl???, çembersi mant???, sarmal geli?imi yüzünden zor bir kitap.

-Raymond Bellour- (Magazine Litteraire)

Tad?ml?k

1. Bir Kavram Nedir?

Basit kavram yoktur. Her kavram?n bile?tiricileri vard?r ve bunlar arac?l???yla tan?mlan?r. ?u halde her kavram?n bir ?ifresi vard?r. Her ço?ulluk kavramsal olmasa da, o bir ço?ulluktur. Tek bir bile?tiricili kavram olmaz: birinci kavram?n bile, bir felsefenin ba?lad??? ilk kavram?n bile, birçok bile?tiricisi vard?r, zira felsefenin bir ba?lang?c? olmas? gerekti?i kesin de?ildir ve de e?er bir ba?lang?ç belirleyecekse, buna bir bak?? aç?s? ya da bir neden eklemek zorundad?r. Descartes, Hegel, Feuerbach ayn? kavramla i?e ba?lamad?klar? gibi, ayn? ba?lang?ç kavram?n? da kullanmazlar. Her kavram en az?ndan çifttir, üçlüdür, vb. Ayn? ?ekilde bütün bile?tiricileri içeren kavram da yoktur, zira bu düpedüz bir kaos olurdu: sözümona nihai kavramlar olan tümeller bile onlar? aç?klayan bir evreni çevremleyerek (tema?a, dü?ünüm, ileti?im...) kaostan ç?kmak zorundad?rlar. Her kavram?n, bile?tiricilerinin say?s?yla tan?mlanm??, düzensiz bir çerçevesi vard?r. Bu nedenle, Platon'dan Bergson'a kadar, kavram?n eklemleme, kesip ç?karma ve yeniden kesme i?i oldu?u dü?üncesiyle kar??la??r?z. Bile?tiricilerini tümledi?i için bir bütündür kavram, ama parçal? bir bütündür. Ancak ve ancak bu ko?ullad?r ki, kavram, durmadan onu gözetleyen, onu bir daha emmek için durmadan ona yap??an, zihinsel kaostan ç?kabilir. Bir kavram acaba hangi ko?ullarda, mutlak olarak olmasa da, bir ba?kas?na k?yasla, ilktir? Örne?in ba?kas? kavram? bir ben'e k?yasla zorunlu olarak ikincil midir? E?er öyleyse, bu, onun kavram? bana k?yasla özel bir ba?kas?n?n --kendini bir nesne olarak sunan özne-- kavram? oldu?u ölçüde öyledir: iki bile?tiridir bunlar. Gerçekten de, e?er onu özel bir nesneyle özde?le?tiriyorsak, ba?kas?, bana belirdi?i ?ekliyle, daha ?imdiden öteki özneden ba?ka bir ?ey de?ildir; ve e?er onu ba?ka bir özneyle özde?le?tiriyorsak, bu kez ben ona göründü?ümce ba?kas? olurum. Her kavram, onlars?z anlam ta??yamayaca?? ve onlar?n da ancak çözümleri üzerinde yol al?nd?kça ortaya konabilece?i ya da anla??labilece?i bir soruna, sorunlara göndermede bulunur: burada öznelerin çoklu?unu, ili?kilerini, kar??l?kl? tan??malar?n? ilgilendiren bir sorunun içindeyiz. Ancak ba?ka bir sorun ke?fetti?imize inan?yorsak elbette her ?ey de?i?ir: öteki öznenin bana özel nesne olarak göründü?ünde gelip de yaln?zca i?gal etti?i zaman, ve de sonra benim ona göründü?ümde özel nesne olarak gelip i?gal etti?im zaman, ba?kas?n?n konumu ne olacakt?r? Bu aç?dan bak?ld?kta, ba?kas? hiç kimse de?ildir, ne öznedir ne de nesne. Ba?kas? oldu?u için birçok özne vard?r, tersi de?il. Ba?kas?, o zaman, özel nesnenin, öteki öznenin ve benim kaynaklanaca??m?z, a priori bir kavram talep eder, tersi de?il. Kavramlar?n do?as?nca, kavramlar?n yan?tlamak zorunda olduklar? sorunlarca, düzen de de?i?ti. Bilimdeki bir sorunla felsefedeki sorun aras?nda ne fark oldu?u sorusunu bir yana b?rak?yoruz. Ancak felsefede bile kavramlar, iyi alg?lanmam?? ya da ortaya iyi konmam?? olduklar? dü?ünülen sorunlara ba?l? olarak yarat?l?rlar (kavram?n pedagojisi). Özetleyerek ilerleyelim: bir ben'e k?yasla de?il de basit bir ... vara göre gerçek dünya gibi ele al?nm?? bir deney alan? dü?ünüyoruz. Falanca anda, sakin ve dinlendirici bir dünya var. Birden, görü? alan? d???nda bir?eylere bakan deh?et içinde bir surat peydahlan?yor... Burada, ba?kas? ne bir özne gibi ne de bir nesne gibi beliriyor, ama olabilir bir dünya, deh?et verici bir dünyan?n olabilirli?i ?eklinde ortaya ç?k?y