Fazilet Kahramanları

Save

Desen Kitapevi

$ 5.95 
SKU: ANT-DSN-0058
ISBN: 9786055444617
Ertugrul Efekan / Safran Kitaplari

Share:

Fazilete dayanmayan bir medeniyet, insanl???n mutlulu?unu de?il, sadece belli bir az?nl???n arzular?na hizmet eden bir göz boyamadan ba?ka bir ?ey de?ildir. Bir medeniyetin temsicili olan fertler, teknolojik olarak ne kadar ileri giderlerse gitsinler, refah seviyelerini ne kadar yükseltirlerse yükseltsinler faziletli fertler yeti?tiremiyorlarsa o medeniyetin uzun ömürlü olmas? mümkün de?ildir.Ya?ad???m?z ça?da insan, çok ?ey okuyup, çok ?ey bilebilir; ama bilgili olmak ba?ka, insan olmak ba?ka bir ?eydir. ?nsan; ancak faziletleriyle ilmini temsil edebildi?i, yani sahip oldu?u bilgiyi hayata geçirebildi?i ölçüde gerçek bir insan mertebesine eri?ir.Onun için faziletli olmak bir kahramanl?kt?r. Ve bu meydan?n gerçek kahramanlar? peygamberler ve onlar? yürekten takip eden kutlu Allah dostlar?d?r.Bu kitapta fazilet kahramanlar?n?n hayatlar?n? nazara verip yeni nesillerin örnek alabilecekleri gerçek rol modeller bulmalar?na yard?mc? olmak istedik.

Our brands