FATIH VE BÜYÜK FETIH HAMLESI

Save

Desen Kitapevi

$ 4.95 
SKU: ANT-DSN-0057
ISBN: 9789758540990
Ertugrul Efekan / Albatros Yay?nlar?

Share:

Bir hedefe ula?mak, onu önce hayal etmekle ba?lar. Sultan Mehmed, as?rlar öncesinden verilen kutlu müjdeye eri?ebilmek için daha çocuk ya?ta bu yola gönül koymu?, duygu ve dü?ünce dünyas?n? fetih hayalleriyle süslemi?, oyunlar?nda bile ?stanbul’u kimbilir kaç kere fethetmi?tir.
Evet, o hep büyük hayaller kurup, büyük dü?ünmü? ve yapt??? i?in büyüklü?üyle k?yasland???nda küçük ya?ta büyük i?ler ba?arm??t?r.
?stanbul as?rlar boyunca birçok devlet taraf?ndan ku?at?lm??, fakat Türk ve cihan tarihininin bir dönüm noktas?n? meydana getiren büyük fethi gerçekle?tirmek bu genç cihangire nasip olmu?tur. Çünkü o, ne istedi?ini, neyi yapaca??n? ve nas?l yapabilece?ini bilen, bunun için gerekenleri yorulmak bilmeyen azim ve sab?rla haz?rlay?p hedef belirledi?i yoldaki kararl?l???n? çelik iradesiyle ortaya koyan biridir. Bunun keskin ifadesini de onun, “Ya Bizans’? al?r?m ya da Bizans beni al?r.” sözünde görmek mümkündür.
Bundan dolay? ara?t?r?ld?kça derinle?en, derinle?tikçe de deryala?an bir lider olan Fatih, günümüz gençli?i için bir ufuk önderdir, rol modeldir.
“Gençlik Kitapl???, Ufuk Önderler” dizimizin bu ilk kitab?yla, genç ku?aklar?n bir rol model olarak Fatih’in yol göstericili?inde kendilerinden beklenen tarihî sorumlulu?unun ?uuruna erip, onlara verilen kutsal emaneti zenginle?tirerek gelece?e ta??yacaklar?n? ümit ediyoruz.

Our brands