Fal ve Falcılık

Save

Isik

$ 5.95 
SKU: ISK-170
ISBN: 9789752782525
Yavuz Selim Kiran / Isik Yayinlari

Share:

islâm inancý açýsýndan fal, tefe’ül ve fal oklarý ne konumdadýr? Bunlarýn Sihir ve büyü ile ilgisi var mýdýr?

Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) tefe’ülü sevdiði halde ve fal oklarýyla kýsmet arama da bir çeþit tefe’ül demek olmasýna raðmen fal oklarýyla kýsmet arama niçin günah sayýlmýþtýr? Bediüzzaman Said Nursi tefe’üle nasýl bakmýþtýr? Fal ve falcýlýðýn gaybý bilmek ile nasýl bir ilgisi vardýr? Peygamberimizin gaybý bilmesi nasýl olmuþtur?

Zaman ve mekâný aþmak, kalb ve ruhun derece-i hayatýna girmekle nasýl mümkün olur? Peygamberler ve Allah’ýn veli kullarý, ilmini Allah (celle celâluhû)’a havale etmek suretiyle gelecekten haber vermiþler midir? Gelecekten haber verme meselesi, kâhinlerde, medyumlarda ve falla uðraþan kiþilerde görülebilir mi?

Fal ve kehânet gibi yöntemlerle gayb bilinebilir mi? islâm âlimlerinin, güneþ, ay ve yýldýzlarýn hal ve hareketlerinden çýkarýlan yorumlara bakýþý nasýldýr? Danyal Peygamber ve idris (a.s.) bu iþlerle uðraþmýþlar mýdýr? Kader açýsýndan falcýlýðý nasýl anlamalýdýr? Falnameler, Kitap falý, Kur’an falý, Kur’a falý hakkýnda bilmek istediðiniz her þey elinizdeki bu çalýþmada.

Our brands