EVLIYA CELEBiNiN iSTANBULU

Save

ANT Stores

$ 9.95 $ 12.00
SKU: YKY-015
ISBN: 9789750805417
John FREELY / Yapi Kredi Yayinlari

Share:

Selçuk Altun´un de?erlendirmesiyle \ kentimizi ta? ta?, çe?me çe?me tan?yan Istanbulog\ John Freely´nin (1926) kitaplar?n?n say?s? otuzu geçiyor; ço?u da Istanbul ve Türkiye üzerine. Bu kitaplar?n ikisi (A History of Robert Kolej, The American College for Girls and Bo?aziçi University [2000] ve be? ciltlik Türkiye Uygarl?klar Rehberi [2000] yay?nlar?m?z aras?nda ç?kt?. John Freely yeni kitab? Evliya Çelebi´nin Istanbulu´nda \ bu aziz ?ehrin sokak kültürü ve halk tarihinin seyyar ansiklopedisi\ Evliya Çelebi´yle birlikte Istanbul´u sokak sokak dola??yor, Seyahatname´den aktarmalarla XVII. yüzy?l Istanbul ruhunu hat?rlat?yor ve Evliya Çelebi´nin ?ehrindeki unsurlar?n modern Istanbul´da hala mevcut oldu?unu gösteriyor. Böylece, Evliya Çelebi´nin Seyahatname´sini yazmas?n?n üzerinden geçen üç yüz y?l? a?k?n zaman içinde çok ?ey olmas?na kar??n, bugünkü Istanbul´u \ Evliya Çelebi´nin Istanbulu´yla k?yaslad???m?zda en derin noktada ?ehrin temel karakterinin de?i?medi?inigörüyoruz.

Our brands