Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Etkili Satış Eğitimi

$1195 $1395

Bu kitap, pek çok al?c?-sat?c? ili?kisinde ya?anan sorunlar?n üstesinden gelmek için bulabilece?iniz en iyi ki?isel-geli?im kitab?. E?er arzu etti?iniz sat??lara ula?am?yorsan?z, bu kitap kendinizi ve mü?terinizi daha iyi anlaman?za yard?mc? olacakt?r.
-Gerhard Gschwandtner, Personal Selling Power dergisi editörü

Sat?? alan?nda bir dönüm noktas? bu. Bugün sat??ta ba?ar?l? olmak için geleneksel dü?ünceden radikal bir sapma ya?anmas? gerekiyor.
Bu kesin ifade, sat?c?l?k mesle?i ve sat?? sanat?nda yeni bir ça??n yol göstericisinden Dr. Thomas Gordon ve Carl D. Zaissa ait. Sat?? dünyas?nda ç???r açan bu cesur yakla??m?n merkezinde, Gordon Uluslar Aras? E?itimi liderlik, yöneticilik, ebeveynlik ve ö?retmenlik alanlar?nda, günümüzde yarat?c? bir de?i?iklik yapma konusunda en ünlü ve etkili güçlerden biri yapan kan?tlanm?? ilkeler ve teknikler bulunmaktad?r.
Her seviyeden sat?? elemanlar? ve müdürler için, Etkili Sat?? E?itimi bugünün i? arenas?nda sat?? zorluklar?yla ba?a ç?kmak için göze çarpan yeni bir sistem öneriyor. Her sat??? bir kazan-kazan ortakl??? yapmak, i?ine gönül vermi? idarecilerle, i? arkada?lar?yla sa?lam ba?lar kurmak ve ola?anüstü bir performans? haz?rlayan te?vik edici bir i? ortam? kurmak için geçerlili?i kan?tlanm?? bir metot sunuyor.
Gerçek anlamda devrim niteli?inde olan Etkili Sat?? E?itimi, kendi ba?ar?s?n? ve çal??t??? kurumun ba?ar?s?n? art?rmak isteyen herkes için paha biçilmez bir rehber.Author: Thomas Gordon, Carl D. Zaiss
Publisher: Profil Yayincilik

ISBN 9789759964948
Dimensions: 0