Esma-i Hüsna ile Çocuk Terbiyesi

Save

Desen Kitapevi

$ 10.95 
SKU: ANT-DSN-0140
ISBN: 9786051831497
Aysegul Akakus Akgun / Nesil Yayinlari

Share:

Ay?egül Akaku? Akgün güzel ?eyler yap?yor. Güzel bak?yor, güzel dü?ünüyor. 'Güzel isimleri' duvardaki so?uk tablolardan indiriyor, hayat?n içinde okuyor, hayata kat?yor. ?nsan?n her hâlinin, esman?n gö?ünde bir kar??l??? oldu?unu gösteriyor. Önce, bir 'anne olarak' kendi bedeninde gerçekle?en e?siz in?a projesini izledi. Bir ceninin yarat?l?? a?amalar?n? hissederek, 'öte âlem'in elçili?ini yapt?. Sevindirdi... Heyecanland?rd?... Ki hâlâ say?s?z kad?n?n aziz bedeninde süregelen bu esma ?öleni, 9 Ay 99 Esma kitab?yla okunabilir, okunmal?.
?imdiyse 'dünyan?n rahmi'nde büyüyen çocuklar?n hâllerinden esmaya do?ru yol ar?yor. Bir 'anne' olarak, esma semas?n?n alt?nda olanlar? ince ince görüyor, hece hece örüyor. ?nsan f?trat?n?n yata??nda akan nehrin ça??lt?s?na, 'Esma-i Hüsna'n?n sesine ça??r?yor bizi.
Esma-i Hüsna medeniyetine ?ahitlik etmi? bu güzel topraklar?n yeni bir esma medeniyeti filizi vermesi için Ay?egül Akaku? Akgün'ün çal??mas? taze tohumlar koyuyor avuçlar?m?za.

Our brands