Esir sehrin Mahpusu (Esir sehir Üçlemesi 2.Kitap)

Save

Desen Kitapevi

$ 12.95 
SKU: ANT-DSN-0108
ISBN: 9789752730953
Kemal Tahir / Ithaki Yayinlari

Share:

Esir ?ehir Üçlemesi`nin ikinci cildi ``Esir ?ehrin Mahpusu`nda, Kamil Bey hapistedir; kendisiyle,ailesiyle ve ait oldu?u Osmanl? aristokrasisiyle derin bir hesapla?maya giri?ir. Çürümü?, i?birlikçi aileler Anadolu`da gitgide büyüyen Kuvay? Milliye Direni?i ve hapiste, korkunç bir dram içinde, yapayaln?z, kendisini Kurtulu? Mücadelesi`yle yeniden yaratmaya karar veren Kamil Bey...
``Romanc?n?n, roman?n? yazaca?? toplumu, o toplumun insanlar?n? `tarihsel geli?imi içerisinde inceleyip, meydana vuraca?? özelliklerden, bugünün ve gelece?in zorluklar?n?n çarelerine sa?lam dayanaklar bulmak` zorunda oldu?unu; bunun için haz?r kaynaklar yoksa, bu roman d??? incelemelerin de romanc? taraf?ndan yap?lmas? gerekti?ini, bunsuz bir roman yaz?lamayaca??n?, romanc? olunamayaca??n? da ilk vurgulayan Kemal Tahir olmu?tur.``
Mehmet H. Do?an

Our brands