Efsane Soluklar

Deal of the Day

Efsane Soluklar

Author: Ibrahim Refik
$0.99

Milletler, dünüyle içli d??l? oldu?u, hassasiyetle özünü korudu?u sürece yar?nlar?n? teminat alt?na alm?? ve varl???n? sa?lam temeller üzerine oturtmu? say?l?r.
Bu kitapta kahramanlar tarihi denebilecek kadar zengin olan tarihimizin, varl???n? ölümünden sonra da devam ettirip, arkas?nda ho? bir sada b?rakabilmi? pek çok k?ymetlerinden birkaç?n?n muhte?em hayat serüvenlerini bulacaks?n?z.
Okudukça göreceksiniz ki mâzinin nurdan kilometre ta?lar? olan cedlerimiz ile günümüz insan? aras?nda bir köprü kurulacakt?r. Böylece model aray???ndaki yeni neslimizin ruh köküne ba?l? olarak yeti?mesine vesile olunacakt?r.

Book Title Efsane Soluklar
Author Ibrahim Refik
Publisher Albatros Yay?nlar?
SKU BSR-0306
ISBN 9789758540075

Milletler, dünüyle içli d??l? oldu?u, hassasiyetle özünü korudu?u sürece yar?nlar?n? teminat alt?na alm?? ve varl???n? sa?lam temeller üzerine oturtmu? say?l?r.
Bu kitapta kahramanlar tarihi denebilecek kadar zengin olan tarihimizin, varl???n? ölümünden sonra da devam ettirip, arkas?nda ho? bir sada b?rakabilmi? pek çok k?ymetlerinden birkaç?n?n muhte?em hayat serüvenlerini bulacaks?n?z.
Okudukça göreceksiniz ki mâzinin nurdan kilometre ta?lar? olan cedlerimiz ile günümüz insan? aras?nda bir köprü kurulacakt?r. Böylece model aray???ndaki yeni neslimizin ruh köküne ba?l? olarak yeti?mesine vesile olunacakt?r.

Cihan Sulh ve Muvazenesinde Gür Bir Ses
YAVUZ SULTAN SEL?M
Kafkas Kurtulu? Mücadelesi ve
?EYH ?ÂM?L
Napolyon’a Kâbus Ya?atan Bir ?htiyar Arslan
CEZZAR AHMET PA?A
Balkanlarda Bir Varolu? Sava?? ve
?ÜKRÜ PA?A
Gaza Niyetiyle At S?rt?nda K?rkbe? Y?l
GAZNEL? MAHMUD