Duygu Odaklı Terapi

Save

Desen Kitapevi

$ 22.95 
SKU: ANT-DSN-0151
ISBN: 9786053200536
Leslie S. Greenberg / Nobel Akademik Yayincilik

Share:

?nsanlar, uzun zamand?r duygusall?klar?yla nas?l ba?a ç?kacaklar? konusunda karma?a ya?am??lard?r. Bu karma?adan kurtulmak için özel e?itimler alm??lard?r. Asl?nda, hayatta duygu hakk?nda edindi?imiz derslerin baz?lar? çeli?kili görünür. ?nsanlara hislerine güvenmeleri ve kalplerinin sesini takip etmeleri ö?retilir ancak ayn? zamanda kendilerini kontrol etmeleri ve o kadar da duygusal olmamalar? da ö?retilir. Duygusal f?rt?nalarla ba? etme becerileri olmayan ve di?er insanlar?n yeterli deste?ini göremeyenler ise duygular?n? kontrol etmenin en iyi çözüm oldu?u inanc?n? geli?tirirler. Baz?lar? ise yine de kendili?indenli?i kabullenir ve üzerinde kafa yormaks?z?n hislerini takip ederler. Hararetli hayat?n, sezginin, maneviyat?n ve belki de mistisizmin meziyetlerini yüceltirler. Baz?lar? mü?terek duygular?yla di?erlerine güvenemeyeceklerini ö?renirler ve nihayetinde tamamen duygusuz olmaya çal??arak kendi duygusal sinyallerine de güvenmeme durumu geli?tirirler.
Duygu odakl? terapi ve duygu koçlu?u kavram?, (a) dan??anlar?n hisleriyle uyum sa?lama ve onlar?n tecrübelerini daha derinlemesine bir i?leme tabi tutmay? ve (b) duyguyu anlamland?rmak için bilinci kullanarak bilinç ve duyguyu bütünle?tirerek sentezlemeyi içerir.
Duygu koçlu?u, hangi duygulara güvenip takip edilmesi, daha derindeki duygulara ula?mak için hangisinin yok say?lmas? ve hangisinin düzenlenmesi ya da de?i?tirilmesi, hatta bunlar?n hangisinin ne zaman yap?laca?? konusunda insanlar?n e?itilmesi üzerine bir dü?ünü? ?eklidir. Duygu koçu, duyguyu tan?mada, kendi hissettiklerini di?erlerinin hissettiklerinden ayr??t?rmada, duyguyu yok saymada, tutars?z duygular? sentezlemede, duygular? bilgi olarak kullanmada, hisleri kelimeler ve sembollerle ifade etmede ve duygular?n üzerine derinlemesine dü?ünmede insanlara yard?m eder. Bütün bunlar duygusal geli?imin görevleridir. Duygu koçlu?u hem duyguyla hem de bilinçle ve hem kendiyle hem de sistemle çal??may? te?vik eder.
Bu kitap, üç okuyucu kitlesine hizmet etmeyi amaçlamaktad?r:
?lk olarak, psikolojik dan??manl?kta ve psikoterapide yeni olan ve duygularla çal??ma üzerine çok tecrübesi olmayanlar için, duygu koçlu?undaki temel tutumlar? ve metotlar? tan?tmaktad?r. Lisans ve yüksek lisans ö?rencilerinin psikolojik dan??mada ve psikoterapide duygular?n do?as?n? tan?malar?na ve dan??anlar?na bu konuda nas?l yard?mc? olacaklar?n? ö?renmelerine yard?m edecektir.
?kinci olarak, bu kitap daha deneyimli psikolojik dan??manlar ve psikoterapistler için dan??an?n?n anlay???n? sistematize etmede ve duygularla çal??mada yard?mc? olmak ad?na bir dizi öneri sunmaktad?r. Duygu koçu dan??anlar?na duygular?n? bir rehber olarak kullanmalar?nda yard?mc? olacak metotlar? sunmaktad?r.
Üçüncüsü, bu kitap duygu öz fark?ndal??? arayanlar için bilgi ve egzersizler sunmaktad?r. Dan??anlar için seanslarda kullanacaklar? ya da evde ki?isel geli?imleri için beceri geli?tirme egzersizlerine yer verilmi?tir. Hem profesyonellerin hem de ö?rencilerin kendi duygu fark?ndal?klar?n? ve sürekli de?i?en duygular?n?n rolünü anlamalar?na yard?mc? olacak pek çok al??t?rmay? da içermektedir.

Our brands