Duygu Odakli Çift Terapisi

Save

Desen Kitapevi

$ 20.95 
SKU: ANT-DSN-0106
ISBN: 9786054379064
Leslie S. Greenberg / Utopya Yayinevi

Share:

?nsan?n, biyopsikososyal bir varl?k olmas? nedeniyle ya?ad??? sürece, yak?n ili?kilerden kaçmas? mümkün de?ildir. Yak?n ili?kilerin temel ya?ant?lanma örneklerini aile, evlilik ve çift ili?kilerinde görebiliriz. Aile, evlilik ve çift ili?kisinde güvenli yak?n ili?kiler kurmak ve sürdürmek için geli?mi? bir duygusal zekâya ve bu zekâ arac?l???yla da duygular?m?z? düzenlemeye ihtiyaç vard?r. ?li?kilerin ?ifresi olan duygular?m?z? yat??t?rmay? ö?renmek için bu kitab? hepimizin okumas? gerekti?ine inan?yorum.

Dr. Greenberg ve Dr. Johnson, bu kitapta, bütün bunlar? nas?l yapaca??m?z? gösteren Duygu Odakl? Çift Terapisi adl? bilimsel tabanl? yakla??mlar?n? bize aç?k ve anla??labilir bir dille çift ili?kileri örnekleriyle sunmaktad?r.
-Doç. Dr. Cebrail K?sa Psikiyatr & Psikoterapist -

Our brands