Dunyaya Hukmeden Sultan KANUNi

Save

ANT Stores

$ 14.95 $ 17.50
SKU: TMS-340
ISBN: 9786050808520
Talha UGURLUEL / Timas YAYINLARI

Share:

Kanuni Sultan Süleyman, s?n?rlar? üç k?taya yay?lm?? Osmanl? ?mparatorlu?u nu sadrazam?, Sokullu Mehmet Pa?a; kapudan-? deryas?, Barbaros; mimar?, Mimar Sinan; ?eyhülislam?, Ebussuud Efendi; ?airi, Bâki olan muhte?em kadrosuyla, y?llarca adaletle yönetti. Kimdi bu cihan sultan?? Nerede, nas?l ve kimler taraf?ndan yeti?tirilmi?ti? Bu yeti?me sürecinde nerelerde kalm?? ve hangi vazifeleri yerine getirmi?ti? Buralarda hayat?n?n ilerleyen safhalar?n? etkileyen ne gibi geli?meler olmu?tu? Saltanat y?llar?nda hangi seferlere ç?km??, siyasi olarak nas?l bir mücadele sergilemi?ti?

Televizyon ve gezi programlar?yla 7 den 70 e herkese tarihi sevdiren Talha U?urluel, ?imdi de Kanuni Sultan Süleyman ? fethetti?i beldeleri, b?rakt??? eserleri, yapt?rd??? kaleleri çekti?i foto?raflar e?li?inde anlat?yor.

U?urluel, Kanuni nin çevresindeki insanlar?, ailesini ve o günün dünyas?n? yak?ndan tan?tarak tarih anlat?m?na taze bir soluk getiriyor. ?ehzadelik ve saltanat y?llar?nda Avrupa da ve Asya da neler oluyordu? Kimler, hangi devletleri yönetiyordu? Bu devletlerin gücü, amac?, planlar? neydi? sorular?n?n da cevab?n? veriyor. Bu mukayeseli inceleme, Kanuni ve kadrosunun hangi durumlarda neye göre nas?l bir tav?r sergiledi?ini, nereye hangi amaçla sefer yap?ld???n?, al?nan kararlar?n gerekçelerini tüm aç?kl???yla anlaman?z? sa?l?yor.

Talha U?urluel, Dünyaya Hükmeden Sultan Kanuni kitab?yla sizleri Kanuni nin do?du?u Trabzon dan ?ehzadelik yapt??? Manisa ya, padi?ah olarak geldi?i ?stanbul dan fetihlere ç?kt??? Avrupa ya götürecek; Hürrem Sultan dan Pargal? ?brahim e, Mihrimah Sultan dan Rüstem Pa?a ya kadar birçok tarihî ?ahsiyetin bilinmeyen yönlerini anlatacak…

Our brands